Dramatiske inngrep i hedmarksnaturen

– Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt tillatelse til tre vindkraftverk i Hedmark. Utbyggingene vil gi store inngrep i urørt natur og komme i konflikt med truede fuglearter og viktige gammelskogsområder. – NVE må ta hensyn til den samlede virkningen av mange inngrep, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, som vil anke.

Myrlandskap i NorgeKetil Skogen

NVE ga i dag konsesjon til bygging av Kvitvola vindkraftanlegg i Engerdal kommune, Raskiftet i Trysil og Åmot og Songkjølen/ Engerfjellet i Nord-Odal, Nes og Eidsvoll. Alle vindkraftverkene innebærer inngrep i områder som så langt har vært spart.

–  Vedtaket neglisjerer de sterke innvendingene som har kommet mot planene, og viser igjen at NVE ikke tar hensyn til de samlede virkningene av flere store inngrep, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, som påpeker at utbyggingene også er et hardt slag for friluftsliv og reiseliv i regionen. Naturvernforbundet kommer til å anke tillatelsene.

 – Statens egen miljøfaglige instans, Miljødirektoratet advarte mot at vindkraftverket på Kvitvola ville få store konsekvenser for rovvilt og rovfugl. NVE ser glatt bort fra dette i sitt vedtak selv om de innrømmer at tapet av urørt natur her vil være stort. Kvitvola ligger også nær Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker, sier Haltbrekken. – På Raskiftet vil kraftutbyggingen komme i konflikt med gammelskog som vi har svært lite igjen av i Norge og derfor er viktig å ta vare på og trua fuglearter. Det samme vil vindkraftverket på Songkjølen og Engerfjellet gjøre. Her har også flere av de berørte kommunene protestert mot planene.

Alle utbyggingene vil ha negative konsekvenser for friluftsliv, naturbasert reiselivsutvikling, både på kort og lang sikt. Raskiftet er i tillegg et mye brukt nærfriluftsområde for befolkningen i Elverum, særlig vinterstid, med et omfattende løypenett.

Kraftverkene vil endre landskapet og landskapsopplevelsen i en hel region. De store veisystemene vil bidra sterkt til dette, og er i seg selv et betydelig inngrep – til dels i områder som nå er veiløse. Nye veier kan også bidra til økt hogst i gammelskogen, som er biologisk verdifull og viktig for naturopplevelsen.

– Naturvernforbundet er sterkt bekymret for det store utbyggingspresset som er på norsk natur for tiden. Det ligger mange hundre søknader om kraftutbygging inne til behandling hos myndighetene. Da må de i alle fall klare å avslå de søknadene som gir de største konsekvensene for naturen, sier Haltbrekken. – I disse sakene har NVE i stedet overkjørt viktige naturverdier.