E6-planen ved Lillehammer må forkastes

Det mener Naturvernforbundet i sin uttalelse til planene om ny E6 forbi Lillehammer.

Truls Gulowsen

–Forslaget forutsetter at motorveien skjærer gjennom et viktig naturreservat, og det er helt uakseptabelt. Det er ennå ikke gitt noen tillatelse for et slikt inngrep, og da blir det helt feil å behandle en slik plan for motorveibygging, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Plandokumentene for ny E6 viser at samfunnet vil tape på å bygge veien. Og i dette regnestykket er ødelagt natur ikke inkludert i det hele tatt.

– Reglene sier at det er vesentlige samfunnshensyn som må stå på spill for at det skal være aktuelt å bygge vei gjennom et naturreservat. Når veien er samfunnsøkonomisk ulønnsom, og det foreligger gode alternativer i form av å utbedre dagens vei, så kan det umulig være innfridd, fortsetter Gulowsen.

Dagens vei har god standard. På søndre del har også veien midtrekkverk, som er viktig for å hindre ulykker.

– En ny motorvei i ny trasé, for 110 km/t, vil gi en marginal tidsbesparelse, men vil ødelegge natur og være svært kostbar. Den opplagte løsningen er å utbedre dagens vei, blant annet gjennom mer støyskjerming og andre miljøtiltak. De sparte pengene kan brukes til andre samferdselstiltak, påpeker Gulowsen.

Ifølge NRK Innlandet 6. september vil Nye Veier, som har ansvaret for utvikling av denne veistrekningen, lage en ny strategi for prosjektet.

– Det er et positivt signal. Vi håper at selskapet har innsett at planene er uakseptable for naturen, og at utbygging av et slikt ulønnsomt prosjekt også bryter med Nye Veiers vedtekter. Desto verre er det at politikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser ut til å være fastlåst i de utdaterte veiplanene, påpeker Gulowsen.

Det er grunn til å minne om Naturvernforbundets store valgundersøkelse, der partiene har svart på konkrete spørsmål, blant annet om samferdsel.

I undersøkelsen svarer blant annet Arbeiderpartiet at de vil prioritere å ruste opp og gjøre dagens veier mer trafikksikre i stedet for å bygge nye motorveier. Partiet svarer også ja på at utbygging av jernbanen må gjøres som erstatning for motorveiutbygging og ikke komme i tillegg til dette.

– Det er tydelig at partiet snakker med to tunger. Vi vil utfordre toppene i Arbeiderpartiet på hva de egentlig mener, avslutter Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.