– Elendig miljøpolitikk å fjerne nullvekstmålet

Naturvernforbundet er sterke motstandere av å kutte det gjeldende målet om null vekst i biltrafikken i våre store byer. – Regjeringen bereder grunnen for økt biltrafikk, kø, kork og kaos, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Sykling i Oslo

I Regjeringens forhandlinger om bompenger er det foreslått å erstatte dagens mål om nullvekst i trafikken i de store byene, med et mål om nullvekst i utslippene.
– Det vi trenger er kutt i utslippene, ikke at de skal stå på stedet hvil. Nullvekst i trafikken gir reduserte utslipp når dagens biler erstattes av elbiler og annen nullutslippsteknologi. Men et mål om nullvekst i utslippene vil åpne for økt biltrafikk når disse bilene kommer. Det er et utrolig defensivt mål, når vi vet at utslippene må kuttes drastisk, både fra biltrafikk og andre kilder, så raskt som mulig, sier Lundberg.

Uforståelig gambling

Nullvekstmålet ble lagt til grunn av Stortinget i klimaforliket i 2012. Ifølge målet skal all vekst i persontransporten i våre store byer tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, ikke med økt biltrafikk.
Målet har stimulert til utbygging av kollektivtrafikk, gangveier, sykkelveier og alternative transportløsninger.
– Oslo har fått en kraftig økning i kapasiteten på kollektivtrafikk, flere gågater, et kraftig utbygd sykkelveinett og stor bevissthet rundt utslippsfri transport. Også i Bergen, Trondheim, Stavanger og andre byer har kollektivtrafikken blitt utbygd, sykkelveinettet er bedret og alternativene til bilen har blitt bedre. Dersom Regjeringen velger å gamble dette målet, som har vist seg å fungere, mot et mål som legger til rette for økt biltrafikk, er det totalt uforståelig og elendig for klimaet, sier Lundberg.

Vil beholde og utvide bypakkene

Naturvernforbundet ønsker å beholde og utvide bymiljøpakkene, med tilhørende bompenger, i våre store byer. Derimot er forbundet mer skeptisk til mange av de store bomveiprosjektene langs våre hovedveier.
– Skal man kutte bompengebelastningen, bør det skje der man planlegger å ta inn bompenger for å bygge nye, store, trafikkøkende veiprosjekter. Rogfast, Hordfast, E18 Asker-Oslo, E6 i Trøndelag og Møreaksen er eksempler på prosjekter som bør nedskaleres eller skrinlegges av miljøhensyn, og som dermed vil redusere bompengebelastningen, sier Lundberg.