– Et styrt havari

– Noen må ta ansvar, sier rådgiver i Naturvernforbundet Christian Børs Lind. – Når et departement ikke leverer på løfter til Stortinget, er det alvorlig.

Mann som kjører snøscooter

15. desember kom den lenge varslede evalueringen av lovendringen som tillot fornøyelseskjøring med snøskuter. Oppdraget var – blant annet – å finne ut om endringen av motorferdselloven har ført til mer eller mindre ulovlig kjøring, og hvorvidt endringen har gått på bekostning av naturmangfold og friluftsliv, slik kritikerne har fryktet.

– Utrederne bak evalueringen slår selv fast at de knapt har kunnet levere på to av de tre viktigste temaene, og på det tredje bekrefter de langt på vei våre verste anelser, sier Børs Lind.

I presentasjonen av rapporten heter det:
 – «Vi har ikke grunnlag for å vurdere ev. innvirkning på graden av ulovlig kjøring»
–  «Vi har ikke datagrunnlag til å vurdere om hensynet til dyrelivet ivaretas tilstrekkelig.»
–  «Vi ser (…) at store sammenhengende tur- og naturområder blir berørt av løypene.
Det pekes også på at «- skuterløyper legges gjennom viktige og svært viktige friluftsområder»

Svikt både i for- og etterkant
Klima- og miljødepartementet (KLD) ble kraftig kritisert for ikke å ha konsekvensutredet aktuelle virkninger av å tillate fornøyelseskjøring i forbindelse med endring av motorferdselloven i 2015. «Dette må være den dårligst utredede lovendringen Stortinget har fått seg forelagt noensinne,» uttalte professor Ole Kristian Fauchald ved Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i Oslo
til Stortingets Energi og miljøkomite i 2014.
Men departementet anførte at det burde innhentes kunnskap om effekten av lovendringen «slik at dette kan benyttes i den videre utviklingen av regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag». Dette ble bifalt av Stortingets energi og miljøkomite. Dermed understreket man også at evalueringen er helt essensiell hvis Regjeringen eller Stortinget skal kunne fatte et kunnskapsbasert vedtak om mulige endringer i nasjonens lovverk.

Som bestilt …
– Det er KLD som har det fulle ansvaret for at vi ikke har fått nødvendig kunnskap på bordet, sier Børs Lind.

– Oppdraget utrederne hadde fått sprengte de fleste rimelige målestokker, likevel nøyde KLD seg med å bevilge kun 1,5 million kroner til de to utredermiljøene. I samforstand med KLD, via Miljødirektoratet, måtte utrederne dermed nedskalere prosjektet på en måte som står i sterk kontrast både til mandatets pålydende og til Stortingskomiteens uttrykte forventninger, mener Børs Lind.

– Å basere sentrale deler av rapporten på å undersøke to av 34 kommuner med snøskuterløyper taler også sitt eget språk sier om ambisjonsnivået KLD har hatt. Spørsmålet blir hvordan regjeringen nå vil sørge for å skaffe den nødvendige kunnskapen om situasjonen ute i felt, avslutter Børs Lind.