EU hardt ut mot Norge om dyphavsgruvedrift

Europaparlamentet uttrykker bekymring angående Stortingets vedtak om åpning for gruvedrift på havbunnen, i en resolusjon vedtatt onsdag 7.februar.

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, og Ursula von der Leyen, presidenten i EU-kommisjonen, skriver under på den grønne alliansen, mandag 24. april 2023, i Brussel.

Onsdag 17.januar var den norske åpningen for gruvedrift på havbunnen i Arktis oppe til debatt i EU-parlamentet. I dag, 7.februar, har de vedtatt en resolusjon hvor de uttrykker bekymring og fremmer internasjonalt moratorium for gruvedrift på havbunnen. Resolusjonen ble vedtatt med 523 for og 34 mot.

-Dette viser nok en gang hvordan regjeringen og Høyre har feiltolket EU når det gjelder etterspørsel etter havbunnsmineraler. Nå må Stortinget få øynene opp for den store feilen det var å åpne for gruvedrift på havbunnen, og sette hele prosjektet på pause, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

I debatten i januar snakket EU-kommissær for jordbruk, Janusz Wojciechowski, i sitt åpnende innlegg om EU-kommisjonens holdning til gruvedrift på havbunnen i internasjonale farvann. De er svært tydelige, og i tråd med EUs biodiversitetsstrategi for 2030 og International Ocean Governance Agenda vil de gå inn for å forby gruvedrift på havbunnen til kunnskapshullene er tilstrekkelig fylt.

Han fortsatte med å si at kommisjonen opprettholder denne holdningen inntil det er vist at det ikke oppstår skadelige effekter fra gruvedrift. Som påkrevd i henhold til FNs havrettskonvensjon, må reguleringer for utvinning være på plass for effektiv beskyttelse av det marine miljøet.

Punkter fra resolusjonen

Europaparlamentet:

  1. Uttrykker bekymring angående Stortingets beslutning av 9. januar 2024 om å åpne områder for aktivitet på dyphavet;
  2. Merker seg at Stortingets beslutning inkluderer en prosess for fortsatt kartlegging, kunnskapsinnhenting og vurderinger av miljøpåvirkningen av potensielle gruveaktiviteter, og gir ikke automatisk godkjenning for utvinnig, da de første planene for utvinning og drift må godkjennes av Stortinget, i henhold til beslutningen;
  3. Gjentar oppfordringene til Kommisjonen og medlemslandene om å fremme et internasjonalt moratorium for gruvedrift på havbunnen, inkludert ved Den Internasjonale Havbunnsmyndigheten (ISA), inntil effektene gruvedrift på havbunnen har på det marine miljøet, biologisk mangfold og menneskelige aktiviteter til sjøs er tilstrekkelig studert og forsket på, og gruvedriften kan gjøres på en måte som sikrer ingen tap av marin biodiversitet eller nedbryting av marine økosystemer; oppfordrer alle land til å anvende forsiktighetsprinsippet og støtte et internasjonalt moratorium for gruvedrift på havbunnen;
  4. Minner om Norges forpliktelser som part i flere traktater, spesielt Svalbardtraktaten, til ulike avtaler om forvaltning av fiskebestandene i det aktuelle området, OSPAR-konvensjonen for beskyttelse av det marine miljøet i Nordøstatlanteren, inkludert Arktis, mot skadelige virkninger av menneskelig aktivitet, og Espoo-konvensjonen; understreker at BBNJ-avtalen er signert både av EU og Norge, og oppfordrer alle andre parter til Havrettskonvensjonen, inkludert Norge, om å signere og ratifisere den uten opphold;
  5. Oppfordrer Norge til å fortsette samarbeidet med EU i ånden av gjensidig partnerskap og den grønne alliansen signert i april 2023 for å håndtere alle bekymringer og sikre beskyttelse av det marine miljøet og Arktis-økosystemene; oppfordrer Kommisjonen og Norge til å delta i en kontinuerlig dialog og utveksle vitenskapelig forskning og kunnskap om havbunnen og bærekraftig havforvaltning; understreker at Norge og EU, gjennom sine respektive strategier, følger en lignende tilnærming angående en balansert råvarepolitikk basert på etterspørselsreduksjon, gjenbruk, effektivitet, resirkulering, bruk av avfallstrømmer og substitusjon;
  6. Gir sin President i oppdrag å sende denne resolusjonen til Rådet, Kommisjonen, Stortinget og regjeringen i Norge.