Fortsatt firefelts ødeleggelser

Fornuftige justeringer – som ikke går langt nok, mener Naturvernforbundet. Fortsatt skal det være full fres i motorveiutbyggingen i deler av landet.

Motorvei under bygging mellom Oslo og HønefossThomas Marthinsen

Opposisjonen har funnet sammen når transportplanen skal vedtas av Stortinget 19. juni.

– Stortinget gjør noen fornuftige justeringer i regjeringens foreslåtte transportplan, men vi stusser på at politikerne ikke er mer opptatt av å ta vare på infrastrukturen vi har, framfor store, nye prosjekter, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Tid til endringer på Ringerike

Det har vært svært viktig for Naturvernforbundet å unngå utbygging av ny motorvei og jernbane gjennom verdifull våtmark, annen natur og matjord på Ringerike.

– Avtalen på Stortinget sier at vei og bane til Ringerike skal fortsette som et felles prosjekt, men vi kan ikke se at det settes av penger til utbygging. Det betyr at det blir tid til å endre planene, i tråd med viktige natur- og miljømål nedfelt i den internasjonale naturavtalen. Det er bra, og denne prosessen bør startes snarest. I tillegg må det gjøres nødvendige trafikksikkerhetstiltak på dagens vei, understreker Gulowsen.

Det har over tid vært et stort press på våtmarksområdene, med store veiplaner andre steder som Åkersvika ved Hamar og Lågendeltaet ved Lillehammer.

Positiv togsatsning

Stortinget vil også forsere utbygging av Vestfoldbanen, Ofotbanen og Majorstuen stasjon i Oslo, og få til et løft for vedlikehold av fylkesveiene. I tillegg vil flertallet forsere noen andre veiprosjekter. Samtidig vil vi minne om at Riksrevisjonen nylig la fram en rapport om de mange forsinkelsene på jernbanen i Norge. Et viktig budskap var at det må satses mer på vedlikehold og utbedring av jernbanenettet vi har.

– Vi hilser økt satsing på skinnegående transport velkommen. Vi stusser imidlertid på at Stortinget ikke vrir fokuset fra store prosjekter over på tiltak som vil gi færre forsinkelser og innstilte tog. Det er synd, påpeker Gulowsen.

– Vi skulle også gjerne sett mer satsing på utbedringstiltak som fremmer godstransport med tog og gir økt kapasitet, fortsetter han.

Usikker finansiering

Stortingsflertallet har ikke noe felles forslag til hvordan de nye prosjektene skal finansieres.

– Regjeringens forslag var i utgangspunktet ambisiøst. Når planen nå blir enda mer omfattende, uten en klar plan for hvordan det skal finansieres, er vi redd for at dette vil gå ut over vedlikehold og utbedring av den infrastrukturen vi har, sier Gulowsen.

Må pålegges motorveikutt

Det er gjort gode grep for å nedprioritere store motorveiprosjekter i regi av Statens vegvesen, som Hordfast, Møreaksen og ny E18 i Bærum og Asker. Det er også innført nye og fornuftige regler for veibygging som åpner for mer skånsom utbygging med lavere kostnader. Derimot har ikke Nye Veier fått føringer om å prioritere prosjekter med små arealkonflikter og klimagassutslipp, eller krav om at planene må endres.

– Flertallet på Stortinget retter dessverre ikke opp denne feilen. Både Nye Veier og Statens vegvesen bør bli pålagt å gjennomgå alle planene sine og endre dem i lys av strengere krav til naturhensyn, bevaring av matjord og kutt i klimagassutslipp. En åpenbar kandidat for dette må være planene for E39 mellom Mandal i Agder og Ålgård i Rogaland, avslutter Gulowsen.