E16: Sett foten ned for motorvei på Ringerike


Regjeringen har foreslått at Nye Veier kan bygge ny E16-motorvei til Hønefoss. Vi forventer at Stortinget setter foten ned og stanser ytterligere nedbygging av matjord og svært verdifull våtmark ved Tyrifjorden.

Motorvei under bygging mellom Oslo og HønefossThomas Marthinsen

Fellesprosjektet for E16 og Ringeriksbanen omfatter bygging av motorvei fra Sollihøgda til Hønefoss (E16) og ny jernbane fra Sandvika til Hønefoss (Ringeriksbanen). Vei og bane er planlagt i felles trasé gjennom den verdifulle naturen, dimensjonert for jernbanens krav til rette linjer for høy fart.

Naturvernforbundet mener dette er det verste prosjektet som er foreslått utbygd i Nasjonal transportplan 2025-36, som skal behandles av Stortinget i juni. Vi risikerer at uerstattelige naturverdier blir bygd ned for å bygge motorvei. Regjeringen foreslår nemlig å kun bygge ut motorveien, ikke jernbanen.

Det er Nye Veier som står for utbyggingen. Stortinget er i sin fulle rett til å si nei til trasévalget som nå er gjort – det finnes bedre alternativer. Naturvernforbundet anbefaler heller en opprustning av dagens vei i eksisterende trasé, og utbygging av jernbanen i en helt annen trasé. For jernbanen finnes det godkjente, vedtatte planer fra tidligere som er lagt helt utenom de internasjonalt vernede våtmarksområdene.

Mangelfulle utredninger

Til tross for at Stortinget i 2002 vedtok at jernbanen skal legges utenom den verdifulle naturen, er dette blitt ignorert. Det er heller ikke gjennomført noen helhetlig konseptvalgutredning for prosjektet, som egentlig er et krav for store samferdselsprosjekter.

– Naturvernforbundet har engasjert seg i samferdselsplanene for Ringerike i flere tiår. Vi har vært sterkt kritiske til traseer som ødelegger matjord, våtmark og annen natur, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Også Miljødirektoratet har tidligere gått tydelig ut mot veiplanene.

Naturreservatet i Ringerike er en viktig stopp for titusenvis av Europas fugler. Mer enn 250 ulike fuglearter er observert i området – flere av disse er rødlistet. Vi vet at fugler dør når våtmarksområder forsvinner. Å bygge motorvei tvers gjennom dette området vil være en katastrofe.

Stanser jernbane, tut og kjør for E16

Regjeringen foreslår i Nasjonal transportplan 2025–36 (NTP) å sette bygging av Ringeriksbanen på vent. Likevel gir de grønt lys for at Nye Veier AS kan bygge motorveien i samme trasé.

– Det er bra at de nåværende planene for Ringeriksbanen legges på vent. Slik den er planlagt, vil banen medføre så store utslipp og uakseptable naturinngrep at prosjektet i sin nåværende form må avsluttes. Alternative løsninger som korter inn Bergensbanen, må utredes, sier Gulowsen.

– Meningsløst

Motorveien vil undergrave grunnlaget for å satse på jernbanen, dersom den skal bygges. Den vil skape mer biltrafikk og bidra til nye miljøproblemer som følge av det. Det er behov for utbedring av veien, men dette kan gjøres på helt andre måter enn å legge en nærmest snorrett trasé over et verdifullt våtmarksområde med internasjonal vernestatus. Mange områder berøres allerede av motorveibygging, som Åkersvika ved Hamar. Og vi har nylig fått ny kunnskap om hva ødeleggelser av slike områder kan bety for fuglelivet.

– Regjeringen ga i fjor klarsignal for motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat. Prosjektet på E16 Ringerike kommer på toppen av dette. Det foreligger flere mulige alternativer for veien, ikke minst utbedring av dagens vei. Det er helt meningsløst å anlegge motorvei i en trasé som er dimensjonert for en jernbane som neppe blir bygd. Nå må Stortinget endre planene for denne veien, avslutter Truls Gulowsen.

Våtmarksområder ned Nordre Tyrifjorden - truet av motorveien E16.Thomas Marthinsen
Nordre Tyrifjorden naturreservat – et av de viktigste fugleområdene på Østlandet. Om bare noen få uker skal Stortinget ta en beslutning som kan bli skjebnesvanger. Her skal det nemlig bygges motorvei, om regjeringen får det som den vil.

E16 svært dårlig for natur og klima

Det er gjennomført klimaanalyser av fellesprosjektet for E16 og Ringeriksbanen. Ifølge Nye Veier vil bygging, drift og vedlikehold av vei og bane slippe ut cirka 890 000 tonn CO2-ekvivalenter. Mye av dette skyldes behovet for en svært lang tunnel, som er krevende å bygge. I tillegg kommer et utslipp tilsvarende 275 000 tonn CO2 fra nedbygging av natur og jordbruksområder.

Prosjektets store inngrep i matjord, våtmark og annen viktig natur – inkludert inngrep i verneområde med internasjonal status – er helt uakseptabelt. Hele 1790 mål matjord, 4746 mål natur og 1458 mål annet areal vil bli berørt. I tillegg vil store utfyllinger av steinmasse sperre for vanngjennomstrømningen mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden, med potensielt store negative konsekvenser.