Fire felt gjennom fjell og fjord

Snart kommer planen som kan gi flere store veiutbygginger.

Flyfoto over E39 Kristiansand-Mandal, anleggsarbeid

E39 på Sørlandet, mellom Kristiansand og Mandal, er Norges største naturinngrep de siste fem årene. Det viser en kartlegging fra NRK.

Men veien er langt fra ferdig. Dette er bare begynnelsen.

(Foto, hvis ikke annet er oppgitt: Espen Mills)

Flyfoto over Lohnelier, Kristiansand E39

Den grå biten, i høyre kant av kartet, er det eneste som er ferdig bygd.

Det er om lag en nidel av hele den planlagte motorveien Nye Veier vil bygge mellom Kristiansand og Ålgård. Alt det røde på kartet er fortsatt på planleggingsstadiet.

(Illustrasjon: Nye Veier)

Kart over motorveiplaner på Sørlandet

Her, ved Ørsdalsvatnet i Bjerkreim i Rogaland, er det planlagt en firefelts motorvei midt over eidet du ser på bildet. Det unike kulturlandskapet blir rasert for alltid – sammen med naturen som lever der.

Mange andre natur- og kulturlandskapsperler i Agder og Rogaland er også truet av veiplanene, som strekker seg helt fra Kristiansand og nesten til Stavanger.

Den gamle veien på strekningen er noen steder moderne og ganske nybygd, andre steder er den uoversiktlig og ulykkesutsatt – så enkelte utbedringer er på sin plass. Det er alle enige om.

Men må det bli slik?

Espen Mills
Dølebrukrysset, E39 Kristiansand-Mandal.
Flyfoto over Ørsdalsvatnet i Bjerkreim, Rogaland motorveiplaner

Og dette er bare en strekning – på Sørlandet.
Til sammen er det planlagt
rundt 700 kilometer ny motorvei i Norge.

En gigantisk firefelts motorvei planlegges mellom Stord, Tysnes og Os – med store naturødeleggelser og Norges lengste bru over Bjørnafjorden.

Naturødeleggelsene og kostnadene blir enorme.

(Film: Naturvernforbundet i Hordaland)

Ved Hønefoss skal det bygges motorvei tvers gjennom våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden – som er vernet gjennom internasjonale konvensjoner. De er blant de mest verdifulle områdene på Østlandet for fugler.

Her skal det også bygges jernbane – som egentlig var vedtatt i en annen, mindre naturødeleggende trasé, men ble flyttet for å samordnes med motorveiutbyggingen.

(Foto: Kristian S. Aas)

Våtmark ved Hønefoss, der det skal bygges motorvei

Lågendeltaet ved Lillehammer. Vernet som naturreservat – Norges strengeste verneform.

Her ville veimyndighetene ha ny E6 tvers gjennom reservatet – midt i fuglenes rike. Miljødirektoratet stanset planene, og nektet å gi dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Da endret regjeringen vernet. En tynn stripe av verneområdet ble «avvernet» for å presse gjennom en motorvei.

(FIlm: Kjetil Rolseth)

Kristian S Aas /Naturvernforbundet
Her skal motorveien gå!
At et verneområde kan deles i to på denne måten viser hvor svakt naturvernet står i Norge.
Illustrasjon: Kartverket, Geovekst og Miljødirektoratet

I Trøndelag er en ny motorvei planlagt midt over noen av de aller rikeste jordbruksområdene i hele landet. Matjord må vike for asfalt store deler av strekningen mellom Åsen og Steinkjer – andre steder er det natur som blir nedbygd.

Også sør i fylket blir matjord og natur nedbygd for motorvei. Planen er å bygge firefelts motorvei helt fra Trondheim til Ulsberg i Rennebu – med ødelagt natur og stor trafikkøkning som resultat.

(Foto: Ronny M. Danielsen)

Åkre, enger og gårder på Skogn i Trøndelag

Ved Nes kirkeruiner på Romerike planlegges det ny motorvei. En av de mest aktuelle traseene går rett ved elvemøtet rett nedenfor kirkeruinene – kommunens tusenårssted. Både natur, kulturminner og landbruk vil bli rammet hvis denne motorveien bygges her.

Kommunen ønsker en mindre omfattende løsning – men risikerer å bli overkjørt av statlige interesser.

(Film: Tor Lindseth)

Det er ikke bare selve motorveien som spiser natur. Ved motorveikryssene bygges lange av- og påkjøringsramper, tilførselsveier og rundkjøringer.

I tillegg legges store arealer ved kryssene ut som «næringsparker». Store områder fylles ut og planeres, i håp om at bedrifter vil etablere seg der – og ikke i nabokommunen.

«Den interkommunale sprengningskonkurransen» kalte NRK utviklingen – som viser at stadig nye områder sprenges og planeres, til tross for at det er mye ledig og dårlig utnyttet næringsareal fra før.

Flyfoto over E39 Mandalskrysset

I løpet av våren kommer Nasjonal transportplan (NTP).
Der avgjøres skjebnen til mange sårbare naturområder.
Skal vi planlegge for stadig mer biltrafikk?
Eller finnes det smartere veier?

Naturvernforbundet arbeider for å:

  • Stanse eller nedskalere naturødeleggende og trafikkøkende veiutbygginger
  • Ta vare på våre mest verdifulle naturområder
  • Ta vare på de veiene vi har – bruk pengene på vedlikehold isteden for kostbare, nye utbygginger
  • Satse kollektivt – jernbane og buss framfor motorvei
  • Planlegge samfunnet slik at vi ikke trenger å reise så mye – legg heller viktige funksjoner nær knutepunkter og sentrumsområder

La naturen gå i arv – vi trenger din hjelp!

To aktivister holder et banner mot motorveiutbygging

Les mer:

23 veistrekninger som trenger nye planer

Klimautvalget 2050

Naturvernforbundets innspill til Nasjonal transportplan (pdf)