Gjennomslag for sterkt redusert gaupejakt

Miljøverndepartementet vedtok i dag en kraftig redusert jaktkvote på gaupe med til sammen hele 39 dyr. – Det er svært gledelig, og viktig for å sikre en levedyktig gaupebestand i Midt-Norge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Før jul vedtok rovviltnemndene å tillate felling av totalt 157 gauper i Norge i 2012. Dette har Miljøvnerndepartementet redusert til 118 dyr. Både i region 2 (Sør-Norge), region 6 (Midt-Norge) og region 7 (Nordland) er det foretatt kraftige kutt i forhold til rovviltnemndenesopprinnelige vedtak. Dersom rovviltnemndas innstilling hadde blitt stående, ville det ført til kraftig reduksjon i gaupebestanden, og trolig hadde det ført bestanden langt under det stortingsvedtatte bestandsmålet på 65 familiegrupper.
– Derfor var det helt på sin plass og veldig bra at Miljøverndepartementet overprøvde nemndenes uforsvarlig høye kvoter, sier Haltbrekken. Han  mener at noe annet ville vært i strid med rovdyrforliket fra i fjor sommer som sier at vi skal ligge tett på bestandsmålene i rovdyrpolitikken.
– Også rovdyr må forvaltes med grunnlag i faglig kunnskap. Det er ikke holdbart når nemndene setter slike råd til side, sier Haltbrekken.

Nemndenes tvilsomme praksis
Gjennom flere år er det registrert at en rekke rovviltnemnder foretar vedtak i strid med lovverk og på tvers av eksisterende kunnskapsgrunnlag. I 2010 publiserte Naturvernforbundet en kritisk rapport som evaluerte rovviltnemndenes praksis. For gaupekvoter i perioden 2007-2010 ble det blant annet påvist:

  •  Fire av fem gaupekvoter ble satt høyere enn faglig anbefalt. Ingen ble satt lavere. Samlet ble det anbefalt uttak av 421 dyr, 87 flere enn fagliganbefalt.
  • Gjennomsnittlig ble jaktkvotene satt 26 % høyere enn de faglige anbefalingene.
  • I Midt-Norge (region 6) økte nemnden kvoten med 57 % i 2009 og 44 % i 2010.
  • Nemndene har svak eller ingen faglig begrunnelse for hvorfor kvotene settes høyere enn de faglig anbefalingene.

I Norge har det vært merkbar nedgang i gaupebestanden etter mange år med svært kraftig avskyting. Norsk Institutt for naturforskning (NINA) sine bestandsberegninger, basert på 17 år med skandinavisk gaupeforskning, viser
at vi per i dag har 67 familiegrupper. I 2009 hadde vi 92. I 2011 gav nemndene  tillatelse til rekordhøyt antall felinger på 166 gauper. 137 ble skutt, og av dem var 46 hunndyr.
– Fjorårets jakt forsterket en raftig nedgang i bestanden. Problemet er at rovviltnemndene ikke tok disse realitetene inn over seg når de fastsatte årets kvoter, sier Haltbrekken.


Ordningen må evalueres
– Miljøverndepartementets vedtak er svært gledelig og er faglig mer i tråd med å sikre levedyktigheten til et truet dyr, konkluderer Lars Haltbrekken. På bakgrunn av erfaringene vi har gjort med rovvtilnemndene vil Naturvernforbundet nå be myndighetene om å foreta en grundig, faglig evaluering av deres praksis og hvordan de forholder seg til mandatet sitt og til de faglige anbefalingene.


Kontakt:
Lars Haltbrekken, leder Naturvernforbundet: 91612191
Arnodd Håpnes, fagleder natrumangfold i Naturvernforbundet: 911 92 234