Godt år for fjellreven

Den utrydningstruede fjellreven er tilbake i flere fjellområder i landet. – Reetableringen gir gode resultater. Det er svært gledelig at det ble registrert hele 40 fjellrevkull i Norge i fjor, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Hvit fjellrev sittende i snøenJon Østeng Hov

Kullene, eller ynglingene, fant sted i ti fjellområder, med Snøhetta (14), Finse (5) og Kjølifjellet/Sylan (4) på topp. Bestanden anslås nå å være på minst 135 voksne fjellrever, ifølge en rapport fra Norsk institutt for naturforskning.

– Fjellreven har vært fredet siden 1930, fordi jakt nærmest hadde utryddet den, og arten var deretter nesten utryddet i mer enn 70 år. Naturvernforbundet har i mange år arbeidet for å øke bestanden av denne fantastiske høyfjellsarten, og de siste tiårene har miljømyndigheter og forskning gjort svært mye bra fjellrevarbeid. Særlig har dette vært bra i Sør-Norge, men at det fremdeles går dårlig med fjellreven i nord er svært trist, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Det er den sørnorske delbestanden som nå øker. Verken i 2016 eller 2017 ble det registrert fjellrevyngling i Børgefjell. Videre nordover ble det kun registrert fire ynglinger i Saltfjellet/Junkeren i 2017, og ingen i Troms og Finnmark.

Ser mørkere ut i nord

– For fjellreven er det svært alvorlig at delbestandene i nord nå er på randen av utdøing, og det blir avgjørende at miljømyndighetene prioriterer tiltak i denne regionen. Her må det settes ut flere fjellrever fordi det er delvis isolerte populasjoner som får lite påfyll av dyr fra nærliggende områder. I tillegg må støttefôring økes og beskatning av rødrevbestanden prioriteres, sier Håpnes.

Fjellrevbestanden og antall ynglinger vil alltid variere fra år til år, men generelt har antall fjellrever og den geografiske utbredelsen i norske fjell økt gradvis de siste årene. Noe av bakgrunnen for bestandsvariasjonen fra år til år skyldes at antall ynglinger og antall valper per yngling varierer etter mattilgang, og hovedsakelig følger svingningene i smågnagerbestandene.

Samme status som ulven

– Fjellreven har akkurat samme biologiske status som ulven, fortsetter Håpnes. – Begge er kritisk truede arter i norsk natur, men de er ikke truet globalt fordi de har gode populasjoner andre steder i verden. Men begge står på Bernkonvensjonens liste II over dyr som skal vernes spesielt, og Norge har derfor et eget, selvstendig ansvar for å sikre langsiktig overlevelse av både ulv og fjellrev i norsk natur. Derfor bruker vi mye penger og setter inn mange tiltak for å øke fjellrevens sjanser til overlevelse i Norge, stikk motsatt av hva vi gjør med ulven, sier Håpnes.

– Det er etablert en egen avlsstasjon for å ale opp fjellrever for utsetting i naturen, det settes ut fôrautomater i fjellet og det skytes rødrev ettersom den kan ta livet av fjellrevvalper og fortrenge dem fra hiene sine. Det er meget oppsiktsvekkende at myndighetene forvalter to arter med samme biologiske status på et så diametralt motsatt vis. Det er dessverre tydelig at det ikke er biologi og naturhensyn som styrer norsk naturforvaltning, sier Håpnes.

I februar vil Miljødirektoratet sette ut 29 fjellrevvalper for å øke bestanddelen på Varangerhalvhøya.

– Både rødrev som tar fjellrevunger og overtar hiene, klimaendringer og økosystemendringer kan være årsaker til den dramatiskt negative utviklingen for fjellreven i nord. I tillegg får vi håpe at 2018 blir et godt smågnagerår. Det er helt avgjørende med flere fjellrever både i sør og i nord om vi skal lykkes i å bevare denne flotte og fascinerende arten i norsk natur, avslutter Håpnes.

For mer informasjon:
Arnodd Håpnes
Fagrådgiver i Naturvernforbundet
Tlf.: 911 92 234