Helhetlig og god klimastrategi fra byrådet

Byrådet i Oslo har i dag lagt fram sin klimastrategi for Oslo fram mot 2030. – Strategien har gode og ambisiøse mål for reduksjon klimagassutslippene i Oslo, i tråd med tidligere vedtak. Det betyr blant annet kraftig satsing på sykkel og kollektivtransport og overgang til kjøretøy med lave eller ingen direkte klimagassutslipp.

– Dette er også viktig for å oppnå en bedre by å bo i, med mindre luftforurensing og støy og mer arealer som byens innbyggere og besøkende kan få glede av, påpeker Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

– Sett i lys av gårsdagens viktige rapport fra FNs klimapanel om landarealenes betydning i klimakampen er det svært bra at byrådet vil forvalte Oslos natur slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker. Marka rundt Oslo er ikke bare viktig for friluftslivet og naturmangfoldet, men det er også et stort karbonlager.

– Det som er ekstra bra med byrådets klimastrategi, er at den tar grep også utover direkte utslipp i Oslo, påpeker Schlaupitz. Strategien vil styre offentlig innkjøp i klimavennlig retning, den vil stimulere til mer reparasjon og gjenbruk framfor «kjøp og kast», som er nødvendig for å redusere utslipp i land som produserer våre forbruksvarer. Strategien sier også et tydelig nei til bygging av en tredje rullebane på Gardermoen, et prosjekt som vil øke flytrafikkens klimagassutslipp ytterligere. Isteden vil byrådet arbeide for blant annet bedre togforbindelser til utlandet.

Lytter til klimastreikende ungdom

I Oslo var det 22. mars i år klimastreik med 20 000 streikende ungdom, som overleverte klare klimakrav til regjeringen. Ett av dem var å halvere Norges CO2-utslipp innen 2030, i tråd med Parisavtalen. – Vi er enige med byrådet i at det er viktig å ta dette til seg også på kommune- og fylkesnivå. Byrådet foreslår å redusere Oslos utslipp 95 prosent, sett i forhold til 2009-nivået. Ikke bare er dette et svar til Oslos ungdom og klimastreikere om at de på dette kravet blir hørt, men det er viktig for å vise resten av landet og regjeringen hva slags foregangskommune hovedstaden skal være, sier Aurora Kobernus, leder for naturvernstudentene på Universitetet i Oslo.

Naturvernforbundet vil gå kritisk gjennom byrådets foreslåtte klimastrategi før den skal behandles av bystyret, for å se om den kan bli et enda bedre verktøy nå som klimagassutslipp må kuttes mye og raskt og naturmangfoldet må tas vare på. – Men det er helt klart at denne strategien er meget ambisiøs og tar innover seg de viktige utfordringene og løsningene. Det er derfor avgjørende at bystyret følger opp og ikke svekker strategien, avslutter Aurora Kobernus i Naturvernforbundet.