Hvor ble det av Preikestolen og Østmarka?

Naturvernforbundet ønsker regjeringens melding om at fire nye nasjonalparker skal utredes velkommen, men etterlyser skogvern og fortgang i verneprosesser som allerede er startet. Hvor ble det av Preikestolen og Østmarka?

Mennesker på PreikestolenStefan Krause

– De nye områdene utgjør fantastisk natur med stort biologisk mangfold, og de er samtidig viktige friluftsområder. Men vi er skuffet over at regjeringen ikke har forslag til nye nasjonalparker i skogområder og at det er bare er noen få forslag om nye nasjonalparker knyttet til hav og kyst, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har i mange år etterspurt en ny, supplerende nasjonalparkplan. Derfor er det svært gledelig at regjeringen i dag starter opp arbeidet med fire nye nasjonalparker. Regjeringen meldte i dag at Miljødirektoratet har fått i oppdrag å starte arbeidet med verneplanprosesser for nye nasjonalparker i Hornelen, Masfjordfjellene, Øystesefjellene og Sunnmørsalpene. I tillegg ønsker regjeringen å gjøre om seks landskapsvernområder til nasjonalparker. 

Naturvernforbundet påpeker at verneplanen må dekke et representativt utvalg med varierende natur i tråd med oppfølging av Aichi-målene i Biomangfoldkonvensjonen. Dette er en viktig videreføring av den globale dugnaden om å stanse naturtapet.

– Vi er internasjonalt forpliktet til å sikre et representativt og sterkt vern av 17 prosent av landnaturen. Vi har per i dag bare vernet omkring 12 prosent som nasjonalparker og naturreservater, og skog, kyst og sjøområder er fremdeles sterkt underrepresentert, sier Gulowsen.   

Naturvernforbundet har hvert år etterlyst oppstart av en ny og supplerende nasjonalparkplan i sine innspill til regjeringens statsbudsjett. Det er på høy tid at vi kommer videre med nasjonalparkplanen, siden vern av natur er den aller beste metoden for å bevare natur og biologisk mangfold. Naturvernforbundet har også i mange år arbeidet for å få fortgang og avslutning i arbeidet med nye nasjonalparker på og ved Preikestolen samt i Østmarka.

– Det er veldig skuffende at Preikestolen ikke er på regjeringens liste over nasjonalparker som skal utredes nærmere. Vi etterlyser også vedtak om vern av Østmarka, som allerede er utredet og klart for vern, sier Gulowsen.

Østmarka er et stort skogområde utenfor Oslo. Det har store dokumenterte naturverdier. Preikestolen er på sin side et unikt naturområde i Rogaland med både fjell, vassdrag og fjord.

Naturvernforbundet minner om at nye nasjonalparker må følges opp med mye større bevilgninger og økt innsats med aktive skjøtselstiltak. Det omfatter både restaurering av arealer med svekket økologisk tilstand samt skjøtsel for å sikre at verneverdiene ikke ødelegges av fremmede arter, gjengroing og annen menneskeskapt påvirkning. I mange nasjonalparker både eksisterende og nye kan det være behov for tilrettelegging og kanalisering av ferdsel for å unngå unødvendig slitasje på verdifull natur. Enkle tiltak som forsterking av stier, klopping og steinsetting bidrar til å gjøre natur- og friluftsopplevelsene lettere tilgjengelige for folk. Samtidig kan slike enkle grep redusere slitasje i sårbar natur og sluse folk utenom sårbare lokaliteter i verneområdene. God skilting og informasjon om ferdsel og oppførsel i nasjonalparker er nødvendig.

Her er regjeringens fire forslag til nye nasjonalparker, forslag om å gjøre seks landskapsvernområder om til nasjonalparker samt utvidelser av åtte eksisterende nasjonalparker:

Regjeringa opnar for ti nye nasjonalparkar – regjeringen.no