Hvorfor er ikke lufta for alle?

Utslipp fra biler, vedfyring og annen oppvarming, industri og langtransportert forurensning er de viktigste kildene til helsefarlig forurensning av lufta vår. Det er mye vi kan gjøre for å bedre luftkvaliteten. Men vil vi gjøre det?

De største helseproblemene er knyttet til forurensning med svevestøv og NO2.Vegtrafikken er den dominerende kilden til luftforurensning i byer og tettsteder. Bilene skaper svevestøv, både fra forbrenning av diesel (og i mindre grad bensin) og slitasje på asfalten (som er ekstra stor hvis du kjører med piggdekk). I tillegg er dieselkjøretøy den dominerende kilden for utslipp av nitrogendioksid, NO2, som gir økt dødelighet av luftveis-, hjerte- og karsykdommer, forverring av astma og akutt og kronisk bronkitt, og økt mottakelighet for infeksjoner. Sammen med svovelforbindelser, benzen og andre aromater, kullos og bakkenært ozon danner dette en svært lite sunn cocktail av stoffer i vår byluft.

Kan gjøres renere
Det finnes teknologi som kan gjøre utslippene fra bilenes eksosrør betydelig renere. Både el-biler og hydrogenbiler eliminerer problemet med NO2. Nyere lastebiler og busser, som oppfyller Euro 6-kravene, forurenser også ekstremt mye mindre enn før. Faktisk er NO2-utslippene fra én Euro 6-personbil tre ganger høyere enn tilsvarende utslipp fra en Euro 6-buss. Dette gjør kollektivtrafikk enda mer attraktivt å satse på som hovedtransportform i byene. Økt satsing på gange og sykkel bidrar også mye.

Bilbransjen har lurt oss
Men for å få bukt med utslippene fra biltrafikken kreves det mer. Hovedgrepet er at vi må kjøre mindre. I tillegg må de bilene som faktisk må kjøre, erstattes av biler som ikke har utslipp til lokalmiljøet. Det kreves også et stort arbeid på dokumentasjonssiden. Etter avsløringen av juks med avgassmålingen på dieselbiler har myndighetene skjønt at bilpolitikken de siste ti år har vært utformet på falske premisser. Bilbransjen har lurt politikere, bilbrukere og andre til å tro at bilene forurenser langt mindre enn de faktisk gjør. Dette må få konsekvenser, og store rettssaker er i emning, blant annet i USA. Disse fokuserer imidlertid på erstatninger til bileiere, mens alle andre som har pustet inn samme luft er minst like mye rammet. Det er ikke lett å se hvordan bilindustrien skal kunne kompensere for et helt tiår med ulovlig høy forurensning.

Fortsatt problemer med nullutslipp
Selv om man erstatter alle biler med nullutslippsbiler, er man likevel ikke kvitt alle problemene med bilen. Svevestøv vil fortsatt virvles opp fra asfaltslitasje. Bilene tar mye plass i byen, og bidrar i seg selv til byspredning. Dekkslitasje er hovedkilden til mikroplast i havet, mens slitasje av vegmaling er en annen stor kilde til samme gigantiske miljøproblem. Det kommer alltid til å være biler. Men mengden må drastisk ned, spesielt i byer og tettbygde strøk. Det bør være konklusjonen, selv om vi ikke nevner klimaproblemet med ett eneste ord.

Flere byer i Europa innfører nå strenge luftkrav til biler – les mer her!

Rett i nesa
Det er også i byene vi finner tettbygde områder med mange vedovner. På landsbasis skaper vedfyring en god del mer svevestøv enn vegtrafikk, men denne skapes i stor grad i områder med liten befolkning og store arealer, der forurensningen fortynnes fort. I tillegg kommer utslippene fra vedfyring gjennom høytliggende piper, noe som fortynner mengden partikler på bakkenivå. Utslippene fra biler kommer imidlertid på bakkenivå, rett i nesa vår.

Fyr riktig med ved!
Utslippene fra vedfyring har blitt begrenset av mer rentbrennende ovner, samt en viss nedgang i andelen som fyrer med ved. Utslippene kan begrenses ytterligere gjennom riktig bruk av ved. Naturvernforbundet har laget en informasjonskampanje sammen med Norsk Varme og Feiermesternes landsforening, som forteller hvordan man best fyrer med ved.

Les mer om vedfyring og luftforurensing hos Miljøstatus
Les mer om riktig vedfyring