Ja til storslått elvenatur, rafting og fiske

Gudbransdalslågen og Nedre Otta, blant Norges største elver, trues i dag av vannkraftutbygging. Vi risikerer å miste vakker natur, indrefileen av våre fiskeelver og en av Norges mest populære rafteelv. Nå går Natur- og friluftsorganisasjoner i samlet front for å få stoppet utbyggingsplanene.

Medlemmer av forum for natur og friluftsliv

På vassdragstreffet i Vinstra var det stor enighet blant naturvernere, fiskere og padleentusiaster: de vakre, mangfoldige og fiskerike elvestrekningene i Gudbransdalslågen og Nedre Otta må ikke bygges ned.

– Gudbrandsdalslågen og Otta er blant indrefiletene av fiskeelver i Norge, her finnes det sjeldne naturtyper og truede arter og Nedre Otta en ypperlig padleelv. Alt dette risikerer vi å miste dersom vannkraftplanene blir realisert, sier Per Flatberg fra Naturvernforbundet.

I dag planlegges utbygging av Rosten, Nedre Otta og Kåja kraftverk. Blir disse planene realisert, vil elvene bli ført i rør på mange kilometer lange strekninger, og store deler vil bli demmet opp.

– Vi vil se en utvikling fra elv til «bekk» og innsjø med påfølgende endringer i fiskebestandene, sier Øyvind Fjeldseth fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Oppdemming og kanalisering vil påvirke gyteområdene for harr og ørret negativt, og særlig ved Kåja er det akutt fare for at de unike og sterkt sårbare vandringene til harr og ørret ødelegges. Vi mener det er bekymringsverdig at fiskebestandene vil gå ned dersom vannkraftverkene bygges ut. Elvene vil få redusert attraktivitet for fiskerne, forteller han.

Med planlagt minstevannføring vil Ottaelva falle bort som en viktig opplærings- og rekrutteringselv for elvepadling og rafting. Ifølge forsker Børre K. Dervo fra Norsk institutt for Naturforskning betyr elvesportsaktivitetene i Otta mye for næringslivet i regionen. Naturvernforbundet er bekymret for at en utbygging vil ødelegge områder som er viktige for truede arter. Samtidig går Fylkesmannen i Oppland imot utbyggingsplanene, da Gudbrandsdalslågen med nedre del av Otta, er det vassdraget i Oppland som inneholder den mest verdifulle naturen i fylket.

Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, vernegruppene Vern Nedre Otta, Laugens venner og natur- og friluftslivsforumet FNF Oppland gikk sammen for å markere motstand mot utbyggingsplanene på vassdragstreffet på Vinstra. Både kraftselskapet, forvaltningen, forskningen, politikere, naturvernere og padle- og fiskeentusiaster var representert på treffet. Folk både lokalt og langveisfra, samlet seg i felles front for fiske, rafting og den storslåtte naturen.