Klager på grønt lys til motorvei

Statsforvalterens dispensasjon til bygging av motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat er nå klaget inn til Miljødirektoratet. – Denne veien må stanses. Det er svært overraskende og skuffende at Statsforvalteren i Innlandet tillater bygging av firefelts motorvei gjennom et naturreservat, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturlandskap
Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Foto: Tor Bjarne Christensen.

Motorveien er en utbygging av E6 ved Lillehammer, og det er planlagt bygging av ny tunnel og firefelts motorveibru over reservatet. Det er Naturvernforbundet, Naturvernforbundet i Innlandet, Naturvernforbundet i Lillehammer og Lågendeltaets Venner som står bak klagen, som ble sendt 16. mai.

I klagen pekes det på at Statsforvalteren i Innlandets dispensasjonsvedtak av 25. april 2022 er i strid med verneforskriften. Statsforvalteren begrunner sin dispensasjon med at veien er av vesentlig samfunnsinteresse. Det tilbakevises i klagen.

– Problemet er at Statsforvalteren har akseptert feil premiss; at 110 km/t er eneste alternativet for veistrekningen. Dette er i strid med forskriften om anlegg av offentlig vei, som blant annet sier at det skal gis «frihet til å velge løsning tilpasset forholdene på stedet». Det står også i Nasjonal transportplan 2022-2033 at regjeringen ikke vil planlegge motorvei gjennom verneområder. Her har ikke statsforvalteren fulgt med i timen, sier Gulowsen.

Lågendeltaet naturreservat innehar store nasjonale og internasjonale verneverdier. Hele 226 forskjellige fuglearter er registrert i reservatet, og 59 av dem står på den norske rødlisten. Området har viktige rasteplasser for trekkfugl og gode overvintringsområder for fugler. Det er et rikt mangfold av fisk i deltaet, viktige gyteområdet og et rikt mangfold av insekter.

– De store naturverdiene er så klart svært viktige samfunnsinteresser, men er dessverre ikke vektlagt i denne saken, sier Ole Midthun, fylkesleder i Naturvernforbundet i Innlandet.

– Det må utredes alternative traseer, som i langt mindre grad negativt påvirker naturreservatet. Norge har forpliktet seg til å bidra til å redusere farlige klimaendringer og stanse naturtapet. Statsforvalterens dispensasjon bryter klart med begge disse internasjonale forpliktelsene, sier Midthun.

– Denne saken er så prinsipielt viktig, at vi kommer til å stå på og jobbe målrettet for å få stanset utbyggingen, sier Thorbjørn Dahl, leder i Lågendeltaets venner.

I dispensasjonsvedtaket henviser Statsforvalteren til vern av Rykkhustjønnin som et kompenserende tiltak. I klagen påpekes det at dette må anses som en faglig feil, da det er så store naturverdier i Rykkhustjønnin at det i seg selv tilfredsstiller normal verneprosess og vern.

Det er planlagt brukryssing over verneområdet over Våløya. Det innebærer bygging av to tofelts tunnelløp gjennom Vingnes på til sammen 8,5 kilometer, hvor det er beregnet å tas ut 815 000 pfm3 masse som inneholder potensielt syredannende leirskifer. Forurensende masser fra syredannende skifer er omsøkt for bruk i veibyggingen langs Mjøsa sør for Vingnes. I klagen påpekes det som kritikkverdig at Statsforvalteren ikke har vurdert søknaden om dispensasjon fra forurensingsforskriften sammen med dispensasjon fra verneforskriften om motorvei gjennom det fredede naturreservatet.

«Disse to sakene bryter begge med eksisterende lovverk i/nær et fredet naturreservat og vassdrag og vil føre til et stort irreversibelt naturtap og burde derfor vært vurdert i sammenheng, blant annet etter forurensingsloven, vannressursloven og naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning. Boring for brupilarene innenfor hensynssonene til Lillehammer vannverk, avd. Korgen, innebærer risiko for varig ødeleggelse eller forringe drikkevannskilden,» står det i klagen.

Det understrekes også at Statsforvalteren i 2018 ga grønt lys for bru over reservatet under forutsetningen av at kraftlinjene over deltaet fjernes. Dette kravet er nå ikke med i dispensasjonen. Kombinasjonen av kraftlinjer og ny motorveibru vil spesielt ramme fuglene som bruker området.