Klima og natur må komme først

Den neste fireårsperioden vil være avgjørende for både klima og natur. Naturvernforbundet krever raske klimakutt , stans i oljeleting, sterkere beskyttelse av naturen, belønningsordning for grønne lokalsamfunn og at veksten i flytrafikken må stanse.

Naturlandskap

Naturverforbundet har levert følgende fem hovedkrav til forhandlingene om ny regjeringserklæring. Du finner hele dokumentet med flere og mer detaljerte innspill her.

1. Klimamålet for 2020 må nås og målet for 2030 økes
Målet om å redusere de norske innenlandske utslippene til 46,6–48,6 millioner tonn innen 2020 er bredt forankret i Stortinget og må derfor legges til grunn for den nye regjeringens klimainnsats de neste årene. Norges klimamål for 2030 må skjerpes i tråd med Paris-avtalen, og det må settes egne mål for innenlandske utslipp.

2. Ingen ny oljeleting og varige petroleumsfrie områder
Det må ikke tildeles noen nye letetillatelser. I tillegg må det opprettes varige petroleumsfrie områder i sårbare havområder. Dette inkluderer Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen, iskantsonen og polarfronten, Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI og VII og Troms II), Skagerrak, Møre-feltene og kystnære områder av Finnmark (50 km belte fra land).

3. Naturen må få sterkere beskyttelse
Våre felles naturverdier trenger bedre beskyttelse. Derfor må naturmangfoldloven ligge fast, uten at det åpnes for endringer denne fireårsperioden. Verneplanen for vassdrag må utvides, og Gjengedalsvassdraget og Øystesesvassdraget må varig vernes mot vassdragsutbygging. Det må videre opprettes nye nasjonalparker i Østmarka og Prekestolen.

4. Ny belønningsordning for morgendagens lokalsamfunn
De største byene har byvekstavtaler og belønningsordningen, der staten bidrar med penger til grønne transportløsninger, samtidig som kommunene må forplikte seg til en god arealpolitikk som reduserer bilbruken. Vi trenger en tilsvarende ordning også for de mindre byene landet rundt, som sikrer statlig (med)finansiering av miljøtiltak som sykkelveiutbygging, etablering av ladestasjoner, støtte til kjøp av elsykler, energirådgiving for husholdningene osv. En betingelse for statlig støtte må være at kommunene fører en arealpolitikk som reduserer transportomfanget, hindrer vekst i bilbruken og sikrer nærnatur og matjord mot nedbygging.

5. Ingen vekst i flytrafikken
Utslippene fra flytrafikken må reduseres. I neste fireårsperiode kan det derfor ikke tillates eller planlegges nye flyplassutvidelser. Taxfreeordningen subsidierer flytrafikken og må avvikles.