Kommune vil flytte salamanderdam – igjen!

Kommunen brukte hundretusner på å flytte rødlistede amfibier over i en nyanlagt dam noen hundre meter unna da et næringsområde skulle etableres. Næringsområdet skal utvides og kommunen vil på nytt flytte dammen. Men, nå er det ingen ny egnet plass i nærheten. Naturvernforbundet er sterk kritiske og krever at prosjektet stanses

Dam med grønne trær i bakgrunnen

I 2011 brukte Vestby kommune flere hundre tusen kroner på å anlegge en ny salamanderdam. Naturvernforbundet hadde oppdaget at det bodde storsalamander i en dam som skulle ødelegges av et næringsområde, og etter mye jobb klarte man å flytte de rødlistede amfibiene over i en nyanlagt dam noen hundre meter unna.

Se NRK-innslag her: (innslag nr 8)

Næringsområdet ble bygget og den nye dammen er nå blitt en av Norges ti viktigste amfibielokaliteter, med fem av seks amfibiearter. Flyttingen var en stor suksess.

Men nå vil næringsparken utvide – og ødelegge den nye dammen! De har foreslått å flytte amfibiene – igjen. Der hvor det sist gang fantes et passende fuktig sted å anlegge ny dam, er det nå bare steinete skråning som er aktuell.

På grensa mellom natur og industriområde. Snart kan naturen til venstre bli borte.

Flere biologer nekter å være med på flytteprosjektet, fordi nyetableringer er et stort sjansespill, dyrt og den nye lokaliteten ikke er god nok. At det gikk bra sist, betyr ikke at det er enkelt å gjøre på nytt.

Dessverre har kommunen allerede gjort avtale med grunneier, uten å konsultere andre parter.  Utbygger må søke om tillatelse til flytting av dammen. Naturvernforbundet krever at kommunen og statsforvalteren sier nei til ny flytting.

Lokale naturvernere fra Naturvernforbundet i Follo og Moss er fortvilet siden de jobbet hardt for å få til flyttingen i sin tid, og Naturvernforbundets nyvalgte leder Truls Gulowsen er sjokkert. Torsdag 3. juni 2021 var Gulowsen på befaring ved dammen sammen med naturvernere og medier.

– Etableringen av denne dammen har vært en fantastisk suksess.  At Vestby kommune nå i det hele tatt vurderer å sprenge vekk dammen for å lage enda mer grusplasser og lagerbygg, er helt hårreisende, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Denne saken viser hvilket dårlig rettsvern naturen har. Så snart det dukker opp en konkurrende interesse, taper naturen. Utbyggingsinteresser kan forsvar å bruke store ressurser på fremme sitt syn. Naturen har ingen penger å svare med. Naturvernforbundet og andre miljøorganisasjoner gjør, på frivillig basis, en enorm innsats, men det er ikke nok. Vi trenger en miljødomstol som kan avgjøre slik saker raskt og uten å gå veien om kostbare rettssaker.

Her lå salamanderdammen først. Slik vil det også se ut på lokaliteten til den nye dammen hvis Vestby kommune går videre med planene sine.

Å etablere en ny dam som er egnet for amfibier tar lang tid og det er ingen garanti for å lykkes.  Her er noen bilder fra anleggsarbeidet:

Naturvernforbundet om naturens rettsvern:

• Ja til opprettelse av miljødomstol

• Nei til endringene i plan- og bygningsloven som gir mulighet til forbigåelse av innsyn og medbestemmelse

• Styrking av kontroll og klagemulighet hos Statsforvalteren og annen forvaltning

• Nei til omkamp om vernede områder

• Naturmangfoldloven må tillegges større vekt der et bedre kunnskapsgrunnlag må kreves. Bestemmelsen om samlet belastning er tilnærmet innholdsløst

• Naturvern er en «vesentlig samfunnsinteresse» som ikke skal settes til side til fordel for næringsinteresser

• Helhetlige vurderinger – unngå «bit for bit»-utbygging

• Forurenser skal betale, både for skader og reparasjon

• «Føre var»-prinsippet i Naturvernloven skal styrkes i praksis. Kjenner vi ikke konsekvensene av et tiltak, skal det ikke gjennomføres