Lågen med sidevassdrag truet

Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Sabima er samstemte i sin kritikk av en ny «småkraftpakke» for hele ti av Lågens sideelver. Organisasjonene krever at samla naturbelastning som følge av evt utbygging av sideelvene, av to planlagte store utbygginger i selve Lågen og ett i Nedre Otta, samt allerede etablerte utbygginger nå ses i sammenheng.

Picasa

Konsesjonssøknadene har store mangler, mener organisasjonene. At naturverdier bagatelliseres, friluftslivsverdier nevnes knapt og den samlede belastningen av utbygging i Gudbrandsdalslågen er ikke en gang vurdert.

– Hver for seg er alle de ti søknadene kontroversielle. Alle vil være svært belastende inngrep i et elvekløftsystem som har store internasjonale naturverdier, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet. – Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på disse unike verdiene, derfor kan vi ikke bygge ut småkraft og infrastruktur her.

– Forslagene berører noen av de viktigste og mest intakte elvekløftområdene i Norge og Nord-Europa, med en konsentrasjon av spesielle naturverdier som er unik. Her fins en rekke rødlistearter, som vil kunne miste sine leveområder dersom man åpner for ytterligere vannkraftutbygging i Lågen, sier Christian Steel, generalsekretær i SABIMA.

– I Gudbrandsdalen representerer turisme og friluftsliv store inntekter, og bortfall av elveløp og fosser i rør kan påvirke friluftslivsverdiene negativt, ikke minst fritidsfiske. Dette er også tema som nesten ikke er berørt i konsesjonssøknadene, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Vassdragsnaturen i området er allerede sterkt belasta gjennom en rekke eldre kraftverk og øvrig infrastruktur. Konsesjonssøknadene må også ses i sammenheng med tre store utbyggingsplaner i Gudbrandsdalslågen (Rosten og Kåja) og en i Nedre Otta. Først etter en samlet totalvurdering også av allerede eksisterende inngrep kan man si noe om hva området tåler av nye belastninger.