Landsstyreuttalelse: Bakholdsangrep på verna vassdrag – stans Stortingets hastevedtak om utbygging av Opo

Opovassdraget ble vernet av Stortinget i 1973, og nå gjøres det forsøk på å oppheve vernet og bygge ut elva gjennom en hastebehandling i Stortinget. En kraftutbygging vil kunne ødelegge elva for alltid. Naturvernforbundets landsstyre ber energi- og miljøkomiteen stanse planene om kraftutbygging og heller be om at staten så raskt som mulig igangsetter flomverntiltak, slik som bygging av flomtunnel, for å sikre Odda sentrum.