Landsstyreuttalelse: Miljøet må få økt rettsikkerhet gjennom sin egen klagenemd

Miljøets manglende rettssikkerhet er en stor trussel mot både natur og klima. Naturvernforbundets landsstyre ønsker opprettelse av en miljøklagenemd, slik våre naboland i Sverige og Danmark har.

Grunnloven har nedfelt en plikt til å ivareta et rent og sunt miljø. Stortinget har satt ambisiøse mål for bevaring av naturmangfold og kutt i klimagassutslipp. Og Norge forpliktelses av internasjonale avtaler som slår fast at vi skal stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020 og kutte en tredel av våre klimagassutslipp innen 2040.

Vi har et omfattende lovverk i Norge som skal sikre miljøet, slik som naturmangfoldloven, forurensningsloven, vannressursloven, plan- og bygningsloven og en rekke sektorlover. Det fattes årlig tusenvis av forvaltningsvedtak med store og irreversible konsekvenser for natur og miljø. Men sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner har ingen reell mulighet til å rettslig kontrollere at miljølovgivningen faktisk overholdes.

Kostnadene ved et vanlig søksmål gjennom rettssystemet i Norge er så store at det kun er unntaksvis at miljøsaker i det hele tatt når domstolene. Sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner har ikke ressurser til å ta forvaltningsvedtak gjennom rettssystemet, og feilaktige vedtak som rammer natur og klima, blir stående.

Våre naboland har derimot egne ordninger for å ivareta miljøets rettsikkerhet. Sverige har miljødomstol og Danmark har miljøklagenemnd. Begge ordninger gir sivilsamfunnet muligheten til å prøve forvaltningsvedtak miljørettslig, på en rask måte uten store kostnader.

Naturvernforbundets landsstyre ønsker velkommen en egen miljøklagenemd i Norge. Vi ber regjering og Storting igangsette et utredningsarbeid med mål om opprettelse av en miljøklagenemd.


Vedtatt på Naturvernforbundets landsstyremøte 17.–18. november 2018
 

Referanser og mer informasjon:

Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR-OsloMet / NMBU – og Nils Aarsæther, NORUT Tromsø

Advokat Tine Larsen, kronikk i Dagsavisen

Sigmund Hågvar og Bredo Berntsen, kronikk i Klassekampen