Nasjonal transportplan – hva nå?

Norge skal asfalteres i et høyere tempo enn noen gang. Regjeringens nasjonale transportplan (NTP) betyr fortsatt sterk tilrettelegging for personbiler og lastebiler. Det er akkurat det motsatte av det vi trenger, skriver Naturvernforbundets Holger Schlaupitz.

Personbiler og lastebiler i trafikken

Innlegg av Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet

Mandag 19. juni vedtar Stortinget den nye nasjonal transportplanen (NTP), som skal gjelde i tolv år framover. Det er det viktigste dokumentet for hvordan Norge skal utvikle transportsektoren, i en periode der klimagassutslippene må kuttes kraftig og andre natur- og miljøutfordringer må løses.

Stortinget har vedtatt at personbiltrafikken ikke skal øke i de store byområdene. Likevel legger regjeringen massivt til rette for personbiler og lastebiler i den nye NTP. Dette forsterkes også gjennom selskapet Nye Veier AS, som skal bygge ut veinettet i høyt tempo framover. Dette skjer til tross for at regjeringen har som ambisjon å overføre 30 prosent av alt gods over 300 km fra vei til sjø og bane. Det henger rett og slett ikke sammen.

Vil asfaltere Norge i høyt tempo
Det er naturligvis ille at transportpolitikerne ikke følger opp Stortingets og regjeringens mål. Men det verste er hva de store, nye motorveiene vil bety for natur, friluftsområder og matjord, og hva den økte trafikken vil bety i form av støy, luftforurensing og klimagassutslipp. Det er skuffende at Venstre og Kristelig Folkeparti er med og gir Høyre og Fremskrittspartiet flertall for slik politikk.

Det er ikke vanskelig å forstå at veinettet må vedlikeholdes og gjøres mer trafikksikkert. Det kan i de fleste tilfeller gjøres gjennom utbedring av dagens veinett, til en langt lavere pris og med små negative miljøkonsekvenser. En slik politikk ville frigjort mye penger, som kunne vært brukt på veiutbedring, sykkelsatsing og kollektivtiltak i hele landet. Men flertallspolitikerne vil heller asfaltere Norge i et enda høyere tempo.

Ta fram alternativene til motorveier!
Lite tyder på at landets største opposisjonsparti vil noe annet. Arbeiderpartiet ønsker minst like mange nye veiutbygginger som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti ønsker en helt annen politikk i deres alternative forslag.

Utbygging av E18 vest for Oslo er omstridt. Stortinget vil nå overkjøre lokalpolitikernes kompromiss fra avtalen om Oslopakke 3 og bygge ut veien sammenhengende. Lokalpolitikerne har også etterlyst en alternativ plan. Naturvernforbundet har tidligere foreslått en alternativ løsning, som gjør at mer penger går til kollektiv- og sykkeltiltak framfor til omfattende veiutbygging, men at det også brukes mye penger på bedre bomiljø i tettstedene og økt framkommelighet for buss. Det er på høy tid at vi får en reell diskusjon rundt dette.

Mer informasjon om Naturvernforbundets alternativ her! (pdf)

Bedre for bil enn tog
Riktignok inneholder NTP også nyere tids største satsing på jernbane. Det er i utgangspunktet bra, men det hjelper ikke å bare pøse ut mer penger, når omfattende veiutbygging slår beina under jernbanen. Går det raskere å kjøre bil, vil mange foretrekke nettopp det. Og når lastebilen går raskere og en kanskje slipper omlasting – og det samtidig åpnes for lenger og tyngre vogntog på veinettet – så faller interessen for godsfrakt med tog. Bedre blir det ikke når dieselavgiftene er langt lavere enn for bensin.

Naturvernforbundet har tidligere vist hvor mye mer motorvei det skal bygges på strekninger i Sør-Norge der jernbanen er et relevant alternativ. Oversikten viser dramatisk forbedring for personbil og lastebil, og det er grunn til å frykte at vi etter hvert vil sitte igjen med ikke stort annet enn en museumsjernbane på flere strekninger.

Frikoble fri flyt av fly
Det er bra at spørsmålet om en tredje rullebane på Gardermoen er blitt en stridssak. Både Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti er klare motstandere av dette prosjektet, som – sammen med ringvirkningene av prosjektet – vil beslaglegge store arealer, derav matjord og natur. Hele formålet med en tredje rullebane er å øke flytrafikken ytterligere, fra et rekordhøyt nivå, noe som betyr store klimagassutslipp og omfattende støybelastning i regionen rundt flyplassen. Ingen partier har tatt stilling til at rullebanen skal bygges ut, men Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet vil at Avinor skal få fortsette å planlegge. De to sistnevnte vil imidlertid at saken forelegges Stortinget, før eventuell tillatelse til bygging gis. Det er en mager trøst. Dersom Avinor får fortsette å planlegge på deres premisser, blir det vanskeligere å stoppe noe i framtida. Da har planarbeidet tatt utgangspunkt i feil premisser. Det blir som om bukken passer havresekken.

Vårt notat om tredje rullebane på Gardermoen (pdf).

Trenger ny politikk
Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2018–2029 er ingen god nyhet for miljøet. Lyspunktet må være at det er valg til høsten, og at det kan bli en ny politikk på dette feltet med et annet stortingsflertall. Men lite tyder på at Arbeiderpartiet vil gå i bresjen for en bedre politikk. Det blir mye å gjøre også framover.