Naturvernforbundet krever at NTP skrotes: – Hundrevis av milliarder til naturødeleggelse og økt trafikk

Naturvernforbundet reagerer på at regjeringens Nasjonal transportplan (NTP) planlegger å bruke enorme beløp på å legge natur og matjord under asfalt, øke trafikken og utkonkurrere jernbanen.

Kystlandskap

– Regjeringen har tydeligvis glemt at vi står midt i ei naturkrise og klimakrise. Denne transportplanen kommer til å binde opp klimagassutslipp og ødelegge verdifull natur. Transportplanen må skrotes, og regjeringen må komme tilbake med en ny plan som reduserer bil- og flytrafikk, legger til rette for bedre tog og kollektivtransport i hele landet og satser stort på bærekraftig transport i våre byer og tettsteder, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Hordfast må på skraphaugen
Et skrekkeksempel er Hordfast, et gedigent bruprosjekt sør for Bergen som skal erstatte dagens ferje mellom Os og Stord. Bruprosjektet vil gi mer pendling og reising generelt, også inn og ut av byene og dermed skape mer kø og miljøproblemer. Brua vil gi store naturinngrep, og det blir klimagassutslipp når myr og annen natur bygges ned

– Det er veldig trist at regjeringen ikke heller vil satse på elektriske ferjer og utbedring av dagens vei. Naturvernforbundet vil fortsette kampen mot dette monsterprosjektet, som statsforvalteren har omtalt som det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid, påpeker Lundberg.

Stopp videre planlegging av en tredje rullebane
Et annet prosjekt som også har til hensikt å skape mer trafikk, er en tredje rullebane på Gardermoen. Regjeringen har tidligere gitt Avinor grønt lys for planlegging, men har ikke tatt stilling til prosjektet. I dagens NTP skyves beslutningen ut i tid, og Avinor kan derfor fortsette å planlegge for at flytrafikken skal vokse langt utover nivået før pandemien.

– En slik vekst i flytrafikken er uakseptabelt for klimaet. Flyplassutvidelsen vil gi mer støy og bygge ned verdifull dyrka og dyrkbar jord. Vi forventer at Stortinget nå parkerer dette prosjektet for godt, sier Lundberg.

Overdimensjonerte motorveier
Regjeringen vil bygge overdimensjonerte motorveier for høy fart, også der det fra før av er god vei. På E39 mellom Kristiansand og Stavanger og E6 nord i Trøndelag har regjeringen lagt bort tidligere planer fra de rødgrønne om moderat utbygging som tar mer hensyn til natur og matjord, og isteden valgt bredere veier for høy fart, i nye traseer. 

– Vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil slåss for de opprinnelige og mer skånsomme planene, og stoppe regjeringens sløseri med penger, matjord og natur, understreker Lundberg.

Jernbanen på et sidespor?
Det skal brukes en god del penger på jernbanen, men mest inn mot og rundt de større byene. Med de enorme planene for utbygging av motorveier parallelt med jernbanen, for eksempel på Sørlandet og videre mot Stavanger, er det grunn til å spørre om toget i det hele tatt vil overleve på mange strekninger. Vi ser et systematisk arbeid for å etablere motorveiene som grunnstammen i transportnettet. Det skal ikke mye til før godstransporten på jernbanen kollapser, noe som vil føre til enda flere trailere på hovedveiene mellom landsdelene, med tilhørende konsekvenser for klima, svevestøv, mikroplastutslipp, støy og trafikksikkerhet.

– Dette understreker igjen behovet for å vrake de gigantiske motorveiplanene og heller forbedre det veinettet vi har, i kombinasjon med større satsing på jernbane. Nå som transportsektoren skal omstilles i grønn retning, kan vi ikke tråkke på gassen like før en brå sving, påpeker Lundberg.

Grønne eller grå byer?
Et lyspunkt i NTP er at det settes av betydelige beløp til å bygge ut kollektivtransporten i de større byene. Men samtidig skal en ny motorvei pumpe flere biler inn i Trondheim, en motorvei som forutsetter at biltrafikken vokser kraftig, til tross for at både staten og kommunene har vedtatt det motsatte. Og i Oslo-området vil E18-prosjektet også øke kapasiteten for biler inn mot byen. I Bergen vil Hordfast og utbygging av E16 også motvirke positive effekter av kollektivsatsing.

– Transportplanen er full av motsetninger. Lykkes vi med å begrense biltrafikken i byene, slik også regjeringen hevder at den ønsker, vil veiutbyggingene bli overflødige eller mindre lønnsomme. Med de nye veiene blir det vanskeligere å innfri mål om nullvekst eller reduksjon i personbiltrafikken i byene. Dette henger ikke på greip. Stortinget må forkaste en slik politikk, avslutter Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.