Naturvernforbundets energipolitikk

Samfunnet trenger energi. Den må være fornybar og klimavennlig, brukes effektivt og produseres og transporteres uten forurensning eller uopprettelig skade på naturmangfoldet. I dag er ca. halvparten av energiforbruket i Norge fossil energi, som olje og gass. All bruk av fossil energi må fases ut og erstattes av fornybar energi.

solfanger

I energipolitikken må vi forholde oss til at både klimaendringene og tapet av naturmangfoldet skjer farlig raskt. Vi løser ikke det ene problemet hvis vi samtidig forsterker det andre. Utbygging av fornybar energi, som bioenergi, vann- og vindkraft, kommer ofte i konflikt med viktige naturverdier. Det globale energiforbruket må reduseres, og spesielt det høye norske. 

Energisparing og -effektivisering er den raskeste og minst konfliktfylte metoden for å frigi fornybar energi til nødvendig omlegging fra fossil energibruk.  Bygg, som i dag står for 40 % av energibruken, kan på sikt halvere sitt energibehov om vi bygger og oppgraderer riktig.

Naturvernforbundet mener at:

For å frigi store energimengder fra byggsektoren må vi få nye virkemidler, som rådgivning, låneordninger, tilskudd og minstekrav til drift og energibruk.

Vi må prioritere lokal energiproduksjon fra varmepumper, bergvarme, biogass og solenergi, sammen med en bærekraftig bruk av bioenergi.

Alle nye bygg og infrastruktur må tilpasses et nullutslippssamfunn, gi redusert energibehov og ikke redusere naturmangfoldet. Transport må flyttes fra vei til sjø og bane og ingen nye 110-motorveier, som øker naturinngrep og energibehov.

Alle produkter må tilpasses reparasjon, ombruk og resirkulering. En sirkulær økonomi gir stor reduksjon i behovet for energi og materialer fra uttak av naturressurser til produksjon og forbruk av produkter.

Ny kraftkrevende industri må legges til steder med kraftoverskudd og mulighet til å utnytte spillvarme.  Det må gis prioritet til virksomheter som gir høy verdiskaping basert på våre fornybare energiressurser.

 Norsk olje- og gassvirksomhet må trappes ned og fases ut innen 2040. Det åpnes ikke for leting og utvinning av olje og gass i nye områder. En nedtrappingsplan skal sikre en rettferdig omstilling for oljearbeiderne.  Vi skal ikke bruke fornybar kraft fra land til å elektrifisere offshoreinstallasjoner.

Overføringsnett til andre land skal ha som mål å bidra til en effektiv og fornybar energibruk, ikke omfattende eksport av strøm. Men kraftutveksling med andre land bidrar til god utnytting av kraftressursene og reduserer behovet for reservekraft og tilhørende naturinngrep og klimagassutslipp.

Tiden for nye store vannkraftutbygginger er forbi. Allerede er to tredeler av våre vassdrag regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. For å bidra til å hindre tap av naturmangfold bør gjenstående elver og fosser ikke bygges ut.

Utbygging av vindkraft på land gir store inngrep i urørt natur og må begrenses til mindre anlegg i industrialiserte områder.

Med dagens tilgjengelige teknologi innebærer atomkraft en stor fare for miljø og mennesker både i produksjon og avfallshåndtering. Atomkraft er i tillegg dyrt og tar for lang tid å bygge ut til å løse våre energiutfordringer. Det må ikke bygges nye atomkraftverk i Norge. Det må sikres en forsvarlig mellomlagring av det norske atomavfallet (fra forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden) i påvente av en permanent lagring i Norge.