Norsk olje er ikke bra for klimaet

En selvfølge for de fleste, men i en utredning fra Rystad Energy ble det påstått det motsatte. Nå viser ny rapport fra Vista Analyse at dette altså er feil.

oljeplattform illustrasjon

En ny rapport fra Vista Analyse slår fast at fortsatt satsing på norsk olje- og gassproduksjon vil føre til økte utslipp globalt. Rapporten lanseres som et svar på utredningen utført av Rystad Energy på vegne av Olje- og energidepartementet, som hevder at norsk olje og gass er bra for klimaet. 

Det er miljøorganisasjonene Greenpeace, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom som har bestilt rapporten fra Vista Analyse.  

– Det er på tide å innse at fortsatt satsing på norsk olje og gass vil forverre klimakrisa, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

Vista har utredet to ulike scenarioer. Et basisscenario og et lavutslippsscenario som er i tråd med at verden når 1,5-gradersmålet. Deres konklusjon er at: 

  • Økt norsk oljeproduksjon gir en netto økning i globale utslipp, uavhengig av scenario og tidshorisont.  
  • Netto økte utslipp er på 47 kg CO2-ekvivalenter per fat olje som utvinnes i Norge i basisscenarioet og på 90 kg CO2-ekvivalenter i lavutslippsscenarioet.  
  • Økt gassproduksjon gir noe økte utslipp globalt i basisscenarioet, rundt 6 kg CO2-ekvivalenter per fatekvivalent gass som utvinnes. I lavutslippsscenarioet gir økt gassproduksjon utslipp på 41 kg CO2-ekvivalenter. 
  • Vista ser også på effekten av økt produksjon lenger frem i tid. Da er utslippseffekten av økt produksjon av olje og gass klart høyere i begge scenarioer. 
Truls og Gina
Truls Gulowsen (Naturvernforbundet) og Gina Gylwer (Natur & Ungdom)
er enige om at verden ikke trenger mer olje og gass fra Norge.

 Rapporten fra Vista Analyse har tatt sikte på i størst mulig grad å forankre anslag og forutsetninger i forskning, og samsvarer med både norske og internasjonale studier på temaet.  

– Konklusjonene fra Vista er i tråd med analysene fra både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået. Skal vi klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader og unngå katastrofale klimaendringer, er det ikke rom for nye olje- og gassfelt. Heller ikke i Norge, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace.  

Nå krever miljøorganisasjonene at Olje- og energidepartementet avviser godkjenning av alle nye oljefelt: 

– Istedenfor å grønnvaske norsk oljevirksomhet burde Norge gå foran og vise at det faktisk er mulig å omstille seg vekk fra olje og gass og over til mer bærekraftige løsninger, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. 

– Vi kan ikke utrede oss ut av klimakrisa. Til syvende og sist er vi alle nødt å omstille oss dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Dersom Norge likevel fortsetter å tillate nye oljefelt, vil det være et svik mot min generasjon og alle som rammes av klimaendringene, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.  

Bakgrunn

Bakgrunnen for rapporten fra Vista Analyse er at spørsmålet om klimaeffekten av norsk olje- og gassproduksjon er svært omstridt.  

Høyesteretts dom i klimasøksmålet mot staten slo fast at staten har plikt til å utrede de globale klimaeffektene i forbindelse med behandlingen av søknader om utbygging av nye olje- og gassfelt. Derfor ba Olje- og energidepartementet om en utredning fra Rystad Energy som grunnlag ved behandling av nye oljefelt.  Utredningen fra Rystad viser at økt produksjon av norsk olje og gass vil ha en positiv effekt på det globale klimaet. Stikk i strid med tidligere, fagfellevurdert forskning på temaet fra blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB).  

Miljøorganisasjonene har vært kritiske til utredningen fra Rystad fordi den inneholder en rekke antagelser, forutsetninger og et selektivt utvalg kilder som til sammen bidrar til at norsk olje og gass kommer positivt ut av regnestykket. Derfor sa miljøorganisasjonene ja til Vista Analyses tilbud om å utføre det samme oppdraget på vegne av miljøbevegelsen. Vista Analyse kom på andreplass i anbudet fra Olje- og energidepartementet. 

Miljøorganisasjonene har også kritisert Olje- og energidepartementet for å velge et analyseselskap med sterke koblinger til oljenæringen. Rystad har blant annet gjennomført en tilsvarende rapport for Offshore Norge i 2021. Rapporten høstet sterk kritikk fra flere hold, blant annet fra samfunnsøkonomer både ved Universitet i Oslo og fra flere forskere fra SSB, som i sin fagfellevurderte forskning har kommet til motsatt resultat. Resultatene skapte dermed en stor, offentlig debatt.  

Her fra presentasjonen av rapporten i Oslo 16. mars
Lederen av Naturvernforbundet Truls Gulowsen sammen med andre som representerer NaturvernforbundetFartein Rudjord

Støtt vårt arbeid for et bedre klima!

Er du enig i at mer olje og gass ikke er løsningen på klimaproblemene? Som medlem i Naturvernforbundet bidrar du i arbeidet for å bevare natur og levelig klima.