Nye flyruter knuser miljøtiltak

Antall passasjerer til og fra norske flyplasser økte med med mer enn 10 prosent i tredje kvartal i år sett i forhold til samme periode i fjor. Og veksten ser ut til å fortsette. Samferdselsdepartementet har gitt Oslo Lufthavn grønt lys for å utvide terminalen slik at antall passasjerer kan økes fra dagens om lag 19 millioner årlig til 28 millioner.

Naturvernforbundet har gjort beregninger som viser hva klimaeffekten er av flere flyruter til/fra Oslo Lufthavn. Beregningene viser skremmende resultater.
– Bare én ny daglig avgang hver retning mellom Oslo og New York, som SAS skal starte opp i slutten av mars, vil gi en klimaeffekt som tilsvarer 50 000 privatbiler. Norwegian planlegger nye ruter til blant annet New York og Bangkok. Forutsatt daglige avganger på disse to rutene vil de påvirke klimaet tilsvarende 100 000 privatbiler, forteller Holger Schlaupitz, fagleder i Norges Naturvernforbund.

– Dette står i sterk kontrast til behovet for utslippsreduksjoner. Og vil undergrave viktige miljøtiltak i andre deler av transportsektoren.

Bare den ene nye SAS-ruta til New York vil ha en klimaeffekt som oppveier de positive klimavirkningene av utbygging av dobbeltspor i intercity-trianglet og kraftig kollektivsatsing i de seks største byene i Norge – til sammen. Mens de to nevnte nye Norwegian-rutene vil oppveie klimeffektene av kraftig satsing på elbiler i Norge innen 2020, slik som  beskrevet i myndighetenes grundige Klimakur-utredning.
– Mens det pågår en viktig og grundig debatt om utslippsreduksjoner i andre sektorer, er det fritt fram for store nye utslipp i luftfartssektoren, knapt uten politisk debatt og uten krav om miljøkonsekvensutredninger, understreker Schlaupitz.

Fra 1. januar 2012 inkluderes flytrafikken i det europeiske klimakvotesystemet.
– Det er bra og et lite skritt i riktig retning. Men det vil ikke monne. Derfor må myndighetene ta flere grep for å redusere luftfartens voksende klimagassutslipp. Beslutningen om å bygge den nye terminalen på Oslo Lufthavn vitner dessverre ikke om at regjeringen tar klimaspørsmålet på alvor, sier Holger Schlaupitz. 

Naturvernforbundet mener det er nødvendig med flere grep for å redusere luftfartens miljøskader og har derfor skrevet brev til Nærings- og handelsdepartementet med forslag om å endre Avinors finansieringsmodell slik at selskapet får sine inntekter via statsbudsjettet og ikke direkte gjennom landingavgifter. Da vil selskapet i mindre grad ha en egeninteresse i at flytrafikken vokser.

Naturvernforbundet peker også i sin høringsuttalelse til kvotesystemet for luftfarten at dette vil gi for små effekter, og at det derfor er nødvendig med bl.a. miljøavgifter i tillegg. Flere land, som Storbritannia og Tyskland, har nylig innført eller vedtatt innført avgifter på flytrafikk.

Naturvernforbundet har tidligere skrevet brev til finansminister Sigbjørn Johnsen og spurt hvorfor luftfarten ikke må utrede alternativer til flyplassutvidelser på linje med det veg- og jernbanesektoren er pålagt når de planlegger større utbygginger.

Se oppslag på NRK Østlandssendingen.