Nye Veier AS trenger strammere mandat

Nye Veier AS er tilført store økonomiske midler og måler egen suksess etter økonomisk effektivitet. Natur- og klimaødeleggelser er ikke med i regnestykkene.

Bil på en vei

Skriv under mot motorveigalskapen her!

Regjeringen etablerte i 2015 Nye Veier AS, et statseid selskap med formål å bygge vei. Til nå har utbyggingen dreid seg om firefelts motorveier for høy fart. Selskapet må følge plan- og bygningsloven på vanlig måte, og det er fortsatt kommunene som vedtar planene. Stortinget har forutsatt at prosjektene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Likevel taper naturen.

Mens resten av Norge har tydelige og krevende mål for reduksjon av klimagassutslipp og stans av naturtap, jobber Nye Veier AS innenfor andre rammer. Selskapet har en egeninteresse av at det bygges mest mulig motorvei og belønnes verken for å bevare natur eller reduserte klimautslipp.

En kjempe som tramper frem #valg21

Regjeringen har gitt selskapet muligheten til å se bort fra tidligere utredninger og vedtak som har konkludert med at moderate utbygginger er det mest lønnsomme for samfunnet. Nye Veier jobber kreativt for å gi inntrykk av at høy hastighet er mer lønnsomt for samfunnet, og er tatt i å gjøre misvisende beregninger. De har erkjent beskyldninger om å regne inn tidsgevinster som ikke er reelle.

I samfunnsøkonomiske regnestykker vises ikke naturødeleggelser som kostnader. I Nye Veier AS’ logikk er det dermed lønnsomt å bygge ned både myr og dyrket mark. Prosjektenes naturkonsekvenser eser ut, kommuner får dårlig utredede beslutningsunderlag og settes under voldsomme tidspress. Og reisetidsgevinster vektes høyt, i motsetning til ulempene fra CO2-utslipp. Samtidig jobber Nye Veier hardt for å senke egne kostnader. Billige løsninger medfører større konsekvenser for natur, friluftsliv og matjord, og dårligere løsninger for kollektivtrafikanter, syklende og gående.

Mer asfalt betyr mindre natur og landbruk.

Overkjøring av klimamål

I tråd med nasjonale mål har mange kommuner vedtatt nullvekstmål og inngått byvekstavtaler som skal redusere trafikken. Nye Veier AS tar ikke dette med som rammer for sine prosjekter. Kommunene kommer dermed i skvis mellom vedtatte mål og konkrete veiplaner. Nye Veier har bedt om, og fått i oppdrag av regjeringen, å bygge motorveier på strekninger med en svært god veistandard fra før. Eksempler er E6 nord for Biri, E6 mellom Trondheim og Værnes og lenger nord i Trøndelag samt E18 ved Kragerø, Risør og Tvedestrand.

For å kunne forsvare slike utbygginger forutsetter Nye Veier en sterk trafikkvekst. Dette gjelder også for E6 østfra mot Trondheim, der både staten og kommunene har vedtatt at personbiltrafikken ikke skal vokse. En trafikkvekst her teller likevel positivt i prosjektets lønnsomhetsanalyse. Da er det noe som ikke stemmer!