– Altfor høye jaktkvoter på ulv

Rovviltnemndene har gitt tillatelse til felling av inntil 57 ulver i vinterens ulvejakt. Det er langt flere enn antall ulver som er registrert i Norge.

Getty Images/iStockphoto

– Jaktkvotene er altfor høye. Ulven hører hjemme i norsk natur, og vi kan ikke skyte flere ulver enn det som er registrert i Norge, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Den 1. desember starter jakta på ulver utenfor ulvesonen. Rovviltnemndene har bestemt at inntil 31 ulver kan skytes, og jakten pågår til 31. mai i 2023. I tillegg har rovdyrnemndene vedtatt at inntil 26 ulver i til sammen fire familiegrupper skal kunne skytes inne i ulvesona. Denne jakta starter 1. januar og varer til 15. februar.

Til sammen kan altså inntil 57 ulver bli skutt i Norge i vinter. Per 31. mars var det kun kjent 30-31 helnorske levende ulver i Norge. Når kvotene settes, er det disse tallene som skal legges til grunn. Vedtakene er gjort av åtte ulike rovdyrnemnder.

Naturvernforbundet mener at kvotene er altfor høye og har påklaget saken til Klima- og miljødepartementet.

– Hvis kvotene ikke endres, vil det ramme e norske ulvene hardt. Ulven er kritisk truet, og Norge er har forpliktet seg til å ta vare på bestanden, både gjennom eget lovverk og Bern-konvensjonen, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet er forundret over at det ikke er foretatt en overordnet vurdering av jaktkoten opp mot hva bestanden kan tåle. Hverken rovviltnemndene eller Klima- og miljødepartementet har gjort en slik vurdering.

– Den samlede belastningen blir altfor stor når 57 dyr av en kjent helnorsk bestand på 30-31 ulver vedtas skutt, sier Håpnes.

Både rovdyrnemndene og KLD hevder at hvert enkelt kvotevedtak «ikke vil true bestandens overlevelse» Dette på tross av at total jaktkvote er satt nesten dobbelt så høyt som det antall helnorske ulver som vi kjenner til. Nemndene benytter også bruttotall i forskernes overvåkingsrapport uten å trekke fra alle de ulvene, familiegruppene og revirmarkerende parene som er skutt siste året. 

– Man kan ikke regne med døde dyr som del av bestanden når kvotene skal settes. Dette har Naturvernforbundet påpekt flere ganger. Det er på tide at kvotene settes på grunnlag av tallet på levende ulver, sier Gulowsen.

Ved siste offisielle registrering 31. mars i år lå den norske ulvebestanden under Stortingets vedtatte mål (www.rovdata.no 01.06. 2022). Status var kun to helnorske familier og 5,5 familier inkludert grenseflokker. Stortingets vedtatte bestandsmål er 4-6 familier, hvorav minst tre helnorske. Levende ulver per 31. mars var kun 30-31 dyr med helnorsk tilhold. Av familiegrupper var det to helnorske og 7 grensefamilier i live, noe som totalt utgjør 5,5 familiegrupper, siden grensefamilier teller 0,5.