Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 35 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Naturvernforbundets sekretariat holder til i Mariboes gate 8 i Oslo sentrum (Se kart her). Vi har egne fylkeskontorer med heltidsansatte i Bergen, Stavanger, Trondheim, Nordland/Finnmark og Oslo, i tillegg til at sekretariatet har en kontorplass i Kragerø.

Naturvernforbundets organisering

 

Medlemmer

Naturvernforbundet har over 35 000 medlemmer. De er ryggraden i organisasjonen, og utøver det lokale arbeidet. Medlemmene er organisert i lokallag som igjen er organisert i fylkeslag.

BLI MEDLEM!


Lokal- og fylkeslag

Naturvernforbundet har fylkeslag i alle landets fylker og cirka 100 lokallag. Lokallagene omfatter ofte flere kommuner, og arbeider med natur- og miljøsaker i sine områder.

Fylkeslagene jobber med miljøsaker på fylkesplan, bistår lokallagene og koordinerer deres arbeid.

Årsmøtene er lokal- og fylkeslagenes høyeste organ. Mellom årsmøtene har lokal- og fylkeslagsstyrene ansvaret for driften av laget.


Landsstyret og sentralstyret

Mellom landsmøtene er landsstyret Naturvernforbundets øverste organ. Landsstyret velges på landsmøtet og har møter fire ganger i året. Det er ansvarlig for at Naturvernforbundets virksomhet drives i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. Landsstyret vedtar budsjett og tar beslutninger i prinsipielt viktige saker.

Landsstyret består av en representant fra hvert fylkeslag, i tillegg til sentralstyret, to representanter fra Natur og Ungdom, en representant fra Miljøagentene, en representant for Regnskogfondet samt en representant for de ansatte. 

Sentralstyret består av leder og nestleder av landsstyret, samt fire øvrige medlemmer og fire varamedlemmer. Det velges av landsmøtet.

Sentralstyret har ansvar for Naturvernforbundets drift og sekretariat, og skal organisere forbundets virksomhet. Det følger opp de politiske dokumentene som vedtas av landsmøtet og landsstyret, og tar beslutninger i mindre saker og hastesaker.


Utvalg

Naturvernforbundet har følgende utvalg som skal komme med innspill til organisasjonens arbeid:

Rovdyrutvalget
Vassdragsvernrådet  
Fiske- og oppdrettsutvalget 
Skogutvalget
Gruveutvalget
Jordbruksutvalget
Internasjonalt utvalg

For å henvende deg til utvalgene, ta kontakt med Holger Schlaupitz (hs@naturvernforbundet.no)

 

Landsmøter

Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste besluttende organ, og avholdes annethvert år. Alle lokallag kan stille med en delegat. Fylkeslagene har i tillegg et antall delegater beregnet ut fra fylkeslagets medlemstall. Natur og Ungdom, Miljøagentene, Regnskogfondet og lands- og sentralstyret møter også på landsmøtet.

Landsmøtet behandler organisasjonens styringsdokumenter som vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Dette behandles i lokal- og fylkeslagene i forkant av landsmøtet slik at alle medlemmene har en mulighet til å være med og utforme Naturvernforbundets politikk.

På landsmøtet velges landsstyret og sentralstyret.


Datterorganisasjoner og nettverk

Naturvernforbundet har en ungdomsorganisasjon, Natur og Ungdom, og barneorganisasjonen Miljøagentene. Disse er tilknyttet som frittstående datterorganisasjoner. 

Naturvernforbundet er tilsluttet den internasjonale organisasjonen Friends of the Earth International, et av verdens største nettverk for miljøorganisasjoner.

I 2009 ble Naturvernforbundets veterangruppe stiftet. Den består av Naturvernforbund-medlemmer over 60 år.

ImageImage

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.11.2021