Samferdselsbudsjett for økte utslipp

Regjeringens framskrivning av klimagassutslipp viser at transportsektoren vil øke sine utslipp fra 15,4 mill. tonn i 2014 til 16,1 mill. tonn i 2030. – Dagens budsjettforslag fra regjeringen bygger opp under dette, påpeker Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

–Det startes opp store motorveiutbygginger. Veitrafikken får netto avgiftslette. Transportplanens storsatsing på kollektivtransport i storbyene følges ikke opp. Pengene til jernbanevedlikehold reduseres. Og det gjøres ingen ting med den håpløse taxfree-ordningens om subsidierer flytrafikken, forteller Ask Lundberg.

Det hviler med andre ord et stort ansvar på Kristelig Folkeparti og Venstre, som må kjempe hardt for å sikre at miljøet ikke blir taperen.

– Kristelig Folkeparti og Venstre må hindre at det bygges enda mer motorvei parallelt med jernbanen, f.eks. mellom Hamar og Lillehammer. Motorveiutbygging ødelegger natur og matjord og undergraver miljøriktige transportløsninger. Pengene må flyttes til utbygging av kollektivtransport og sykkelveier, påpeker Ask Lundberg. – Budsjettet følger overhodet ikke opp den nasjonale transportplanen fra 2013 på midler til kollektivtransport i storbyområdene.

Foreslår mindre til banevedlikehold
Vedlikeholdet av norske jernbaner har økt over flere år, for å ta igjen det store etterslepet. Men i statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å redusere bevilgningene med mer enn 10 prosent.

–Dette er skuffende. Vårt inntrykk er at politikerne har forstått behovet for å gjøre noe med et banenett som svikter, i form av signalfeil, sporfeil, ras og oversvømmelser. Derfor er det overraskende at det nå kuttes i disse bevilgningene, sier Ask Lundberg.

– På høy tid å avskaffe tax-freeordningen
Det har vært kjent at regjeringen har avlyst det grønne skatteskiftet og heller vil gi bilistene netto avgiftslette.

– Stortinget må øke CO2-avgiftene på drivstoff betydelig og øke veibruksavgiften på diesel, slik at den kommer opp på bensinnivå. Dette er viktig for å oppnå utslippskutt og styrke sjø og bane i konkurransen med lastebil. I tillegg til at det er på høy tid å avskaffe den ulogiske taxfree-ordningen som subsidierer forurensende flyreiser til utlandet, avslutter Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.