Skremmende lesning for naturen

I egenomtalen av budsjettet for Klima og miljødepartementet skriver regjeringen: «Dei viktigaste grepa for å ta vare på naturmangfaldet i Noreg er spegla i dei tre nasjonale måla om å sikre god tilstand i økosystema, ta vare på truga arter og naturtypar og å sikre eit representativt utval av norsk natur» Fortsettelsen er det verre med.

Miljødirektororatet får negativ særbehandling.
Mens Fiskeridirektoatet, Mineraldirektoratet og Havforskningsdirektoratet øker, kuttes bevilgningene til antall årsverk i Miljødirektoratet tilsvarende 30 millioner. Pågående oppgaver skal effektiviseres blant annet ved å avvikle prosjekter særlig innenfor naturforvaltning. Dette er en forlengelse av liknende kutt i 2016.

Knipetangsmanøver mot vern av skog og trua arter
Stortinget vedtok tidligere i år at skogvernet skal øke fra dagens knappe  3 % til 10  %, med henvisning til at nesten halvparten av de truede artene befinner seg i skogene våre. Dette kvitteres ut fra regjeringen med et reelt kutt (ikke inflasjonsjustert) i bevilgningene. Samtidig dobles subsidiene til skogsbilveier, og det presiseres at det også skal brukes til å ta ut skog i «vanskelig tilgjengelig terreng.» Dette er det samme som å målrette tiltak som innebærer å redusere de begrensede områdene som ennå er aktuelle for vern, bla i de knapt 2 % av skogen som per i dag er eldre enn 160 år.

Ignorerer egen melding om naturmangfold

Etter at Stortinget hadde behandlet stortingsmeldingen «Natur for livet», kom det omsider på plass en del helt nødvendige mål og tiltak for å ta vare på naturen. Foruten skogvern, ble behovet for handlingsplan for de kriserammede sjøfuglbestandene, for kartlegging av naturgrunnlaget, prioritering av truede arter og marin verneplan understreket . Dette er det ingen spor av i budsjettet, kun «business as usual».


Oppsummert

Ved å sette bevilgningene til skogvern på stedet hvil, og samtidig støtte skognæringen med storstilt utbygging av infrastruktur for å komme til i områdene med størst verneverdier, sparker regjeringen beina under muligheten til å oppfylle Stortingets vedtak om 10 % vern. Å fortsette å kutte driftsmidler til Miljødirektoratets arbeid med naturforvaltning peker i samme retning, det samme gjør fraværet av oppfølging  selv for de høyest prioriterte tiltakene vedtatt i egen stortingsmelding.

–  På den positive siden registrerer vi … nesten ingen ting, konstaterer en skuffet Lundberg.
– Det beste må være innledningen til KLDs busjett. Her er behovet for å ta godt vare på den naturen som gir oss livsnødvendige gratistjenester understreket, og det er glimrende formuleringer på hvorfor dette gjør det nødvendig å forvalte naturverdiene på bærekraftig vis. Fortsettelsen er nærmest en oppskrift på hvordan vi gjør det motsatte, sier Lundberg.