Slår alarm for skogen

De siste årene har det vært en nedgang på 77 prosent i skog som tilbys til skogvern, ifølge ferske tall fra Klima- og miljødepartementet.

Gammelskog, veltet tre, lav og mose, TelemarkTor Bjarne Christensen

– Vi slår nå alarm for gammelskogen. Skogvernet går altfor sakte, og etter sulteforing med budsjettmidler har ordningen med frivillig skogvern spilt fallitt. Her trengs det mye mer og langt kraftigere lut, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Situasjonen for naturmangfoldet i norske skoger er alvorlig:

  • Økokrim ropte nylig varsko om ulovlig hogst i en ny rapport
  • Det foregår en betydelig hogst av gamle naturskoger
  • Kartleggingen av det som gjenstår av gammelskoger er svært mangelfull
  • Skogvernet går sakte, kun 3,9 prosent av den produktive skogen er vernet

Skogkrav til regjeringen

  • Stans i hogst av gammel naturskog
  • Kraftig økning i midler til skogvern
  • Kartfesting og dokumentasjon av naturskogens verdier, utført av aktør som ikke er knyttet til skognæringen
  • Vern av de mest verdifulle naturskogene i det videre vernearbeidet

–Vi har ikke råd til å miste flere verdifulle skoger, og vi trenger nå en nasjonal dugnad for å redde det som er igjen av denne naturarven vår, sier Gulowsen.

Drastisk nedgang i frivillig vern

Tall fra Klima- og miljødepartementet viser en drastisk nedgang i skog som tilbys til vern gjennom ordningen for frivillig skogvern. Hittil i år er kun 65 kvadratkilometer produktiv skog tilbudt vernet. Det er en nedgang på 77 prosent sammenlignet med hele 2020. Også i 2021 og 2022 var nedgangen betydelig sammenlignet med 2020.

– Dette viser at ordningen med frivillig vern er i ferd med å utspille sin rolle. Hvis det ikke gjennomføres en redningsaksjon for skogen nå, frykter vi at mye av det som er igjen av gamle naturskoger vil bli hogd i filler, sier Gulowsen.

Manglende kartlegging

Naturvernforbundet påpeker at det er store mangler i kartleggingen av naturverdier i skog. Skogbrukets miljøkartlegging i skog (MiS) fungerer bra der den blir brukt etter intensjonen, men det er kun et mindre utvalg av skogområder som er godt registrert.

– For en stor andel av den hogstmodne naturskogen mangler gode og etterprøvbare registreringer, sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundets skogutvalg.

Han påpeke at kunnskapsgrunnlaget for skogbruket utsatt for alvorlig kritikk fra både forskningsmiljøer og naturvernorganisasjoner, hvilket er tydelig belyst gjennom en rekke oppslag i media.

Gjermund Andersen i skogen
Lederen i Naturvernforbundets skogutvalg, Gjermund Andersen, kjemper for å redde skogene.

– Svakhetene ved registreringen fører til at mange områder hogges uten at det finnes tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene. Det haster derfor å få gjennomført en registreringsprosess, slik at kunnskapsnivået blir tilfredsstillende, sier Andersen.

Skogbruk er den største trusselen på skognaturen. Skogbruk har gjort skogene til vårt sterkest forringede økosystem. Stortinget vedtok i 2016 at vi skal verne 10 prosent skog. Likevel er bare 3,9 prosent produktiv skog vernet. I FNs naturavtale, som ble vedtatt på toppmøtet i Montreal i 2022, er målet å verne 30 prosent av all natur.