Slik går vi fra forbruksfest til bærekraft

En fersk rapport skrevet av Sintef i samarbeid med Naturvernforbundet viser at det norske forbruket akselererer utryddelsen av arter globalt. Dette er Naturvernforbundets forslag til hvordan vi snur bildet.

Løsningene for hvordan vi skal ta ned forbruket ligger ikke bare på hver og en av oss, men på samfunnet som en helhet. Derfor har vi delt inn tiltak og virkemidler vi mener vil bidra til å bremse forbruket til ulike deler av det norske samfunnet. Naturvernforbundet ønsker å bidra til reelle og varige løsninger, og skisserer derfor i det følgende konkrete tiltak som kan settes ut i live i staten, alle landets kommuner og i næringslivet. Samtidig ønsker vi at du og jeg som forbrukere også skal få verktøy til å ta ned vårt forbruk – i et system som i stor grad er rigget for å få oss til å gjøre nettopp det motsatte.

Statlige tiltak og virkemidler

Staten må rigge virkemiddelapparatet for en sirkulær økonomi. Da behøves det grep langs hele livssyklusen til ulike produkt-kategorier, fra utvinning og produksjon, til forbruksfasen og til slutt i avfalls-fasen. Naturvernforbundet mener at myndighetene må finne tiltak og virkemidler med mål om å redusere utvinning av ikke-fornybare ressurser, minimere tilførselen av ikke-fornybare ressurser på det norske markedet, og redusere materielt forbruk og avfallsmengder. Staten kan:

 • Være et foregangsland i utviklingen av internasjonalt produktregelverk og arbeid for å heve minimumsstandarder for produktregelverk og økodesign, grenseverdier for forurensning og kjemikaliebruk, og forbrukerrettigheter.
 • Innføre materialavgifter for flere produktkategorier, deriblant plast og tekstil.
 • Bruke produktansvarsordningene til å gi incentiver for høyere ressurseffektivitet langs hele verdikjeden, fra råvareuttak til avfallshåndtering.
 • Sikre forbrukere rett til reparasjon, og sikre samsvar mellom levetid på produkter og reklamasjonsfrist.
 • Innføre nullsats MVA på utleie og reparasjonstjenester.
 • Gjøre dele-løsninger for fritidsboliger mer attraktive.
 • Håndheve det generelle deponiforbudet strengere, og innføre deponiavgift på bergindustrien. 

Kommunale tiltak og virkemidler

Kommunene har også flere verktøy i sin verktøykasse som kan brukes til å senke forbruket. De er blant annet planmyndighet og forurensningsmyndighet. Norske kommuner har også stor innkjøpsmakt som de kan bruke for å få fart på den sirkulære økonomien. Norske kommuner kan:

 • Lage et forbruksregnskap som viser hvor skoen trykker i kommunen, slik at politikerne kan prioritere treffsikre tiltak og virkemidler.
 • Sette sirkularitet som et premiss i kommunens anskaffelsesstrategi: Kjøpe brukt og reparere når ting går i stykker.
 • Prioritere lokal og plantebasert mat i kommunens kantiner og institusjoner, samt sette måltall for redusert matsvinn.
 • Legge til rette for andelsjordbruk og parsellhager i kommunen. 
 • Prioritere vedlikehold og sambruk av eksisterende bygningsmasse før man bygger nytt, og sette høye krav til avfallssortering og materialgjenvinning av bygg-avfall ved kommunale byggeprosjekter.
 • Sette høye mål for materialgjenvinning av husholdningsavfall i kommunen og legge til rette for ombruk ved kommunale avfallsstasjoner.
 • Legge til rette for regionale ressursbanker som muliggjør høyest mulig utnyttelse av avfallsressurser fra masseuttak og bygg og anleggsprosjekter.

Tiltak og virkemidler i næringslivet

Næringslivet har en nøkkelrolle i å senke forbruket. Næringsaktører kan gjennom samarbeid og tiltak i egen virksomhet være en katalysator for utviklingen av nye forretningsmodeller, sette standarder og gå foran i egen bransje og legge press på myndigheter for bedre rammevilkår for en sirkulær økonomi.

 • Unngå grønnvasking! Ikke overdriv betydningen av tiltak eller framheve tiltak gjort på områder med liten reell effekt, og benytt offisielle miljømerkeordninger.
 • Etterspør informasjon om miljøavtrykk fra hele livssyklusen ved innkjøp, og sett krav til underleverandører om å gjøre tiltak for ressurseffektivitet og miljøforbedringer i egen verdikjede.
 • Etabler samarbeid på tvers av og innad i egen verdikjede for å utnytte materialer, arealer og andre ressurser til det fulle.
 • Arbeide for rammevilkår som gjør det lønnsomt å redusere materielt forbruk.

Hver og en av oss

 • PUST. Tenk deg om før du handler – trenger du egentlig en ting til?
 • Levesettet vårt nå truer tre ganger så mange arter som i 1995. Er det verd disse ødeleggelsene? Litt raskere, litt mer komfortabelt, litt enklere, men er vi lykkeligere?
 • Benytt reklamasjons og klagerettigheter når produkter ikke svarer til forventningene.
 • Se etter alternative løsninger, velg produkter som kan repareres og leverandører som sikrer tilgang til reservedeler.
 • Bytt, lån eller lei gjenstander du bruker sjelden.
 • Om du bruker tingene dobbelt så lenge, halverer du naturavtrykket. Ta vare på det du allerede har.
 • Jo flere som vet om effekten av vårt forbruk, jo flere trekker pusten før de drar kortet. Fortell venner og kjente om denne rapporten, og hva forbruket vårt fører til.
 • En sirkulær økonomi vil ta ned trykket på nykjøp, som igjen vil spare dyrebare ressurser. Les mer om Naturvernforbundets arrangementer, som bidrar til dette på naturvernforbundet.no.

 

Fartein Rudjord

Vil du gjøre litt ekstra for klima og miljø?