Solgte «svært høy risiko»

Det var fortsatt et rikt utvalg av fremmede høyrisikoplanter tilgjengelig i norske hagesentre og planteskoler da Naturvernforbundet undersøkte saken. Det er velkjent at plantene utgjør en stor trussel for norsk natur.

Plante i rød og grønn fargeKristine Paulus

En undersøkelse Naturvernforbundet har gjennomført viser at 20 fremmede arter i kategorien «svært høy risiko» selges i Norge. Flere av artene står på forbudslista.

Last ned faktaark om Fremmedartsundersøkelsen 2018

Hovedfunn

▪ 20 fremmede arter i kategorien «svært høy risiko» selges i Norge. Blant disse står 4 planter på forbudslista.
▪ Hybridbarlind, blankmispel, blåhegg, blåleddved og skogskjegg er vanligst, tilgjengelig hos minst én av tre forhandlere.
▪ Det er 31 prosent færre fremmede planter med svært høy risiko til salgs i 2018 sammenlignet med 2014.

Fremmede planter er arter som ikke hører hjemme i Norge. Svært mye av det du får kjøpt på hagesentre og planteskoler i Norge er planter som stammer fra andre land. Mange er harm­løse og kan trygt plantes ut, men noen planter kan spre seg og være til stor skade i naturen. Slike planter kan invadere andre arters leveområder og presse dem ut.

Artsdatabanken vurderer skadepotensialet til fremmede arter og publiserer fremmedartslista. Der blir artene kategori­sert etter potensiale for invasjon og økologisk effekt. Plantene i kategorien «svært høy risiko» (SE) har stort invasjonspotensial og stor negativ økologisk effekt. På Fremmedartslista 2018 er i alt 73 slike planter registrert i Norge. I denne undersøkelsen har vi sett på hvor mange av dem som tilbys på nettsidene til 11 ulike forhandlere med til sammen 196 utsalgssteder over hele landet; 3 hagesenterkjeder, 2 frittstående hagesentre og 6 planteskoler. Undersøkelsen ble gjennomført i uke 29, 2018. Alle landsdeler er representert i utvalget. Vi har ikke vurdert regionale forskjeller i artenes påvirkning på naturen.

Resultatene

20 av de 73 plantene med svært høy risiko (SE) på Artsdataban­kens fremmedartsliste selges i Norge. Ti av de elleve forhand­lerne hadde en eller flere slike i sitt sortiment. I snitt hadde hver forhandler 5 planter. To av planteskolene skilte seg ut med bety­delig flere planter i den høyeste risikokategorien, henholdsvis 13 og 11 planter. Kun én forhandler var uten slike planter i sitt utvalg.

4 av plantene står på den vedtatte forbudslista, hvorav 2 ble forbudt å selge 1. januar 2016; gravbergknapp og filtarve. Vi fant ytterligere to planter, sprikemispel og høstberberis, som står på listen over planter som blir forbudt omsatt 1. januar 2021. Tre av disse plantene var til salgs hos den samme forhandleren, mens den fjerde ble tilbudt av en annen forhandler.

De fem plantene som ble tilbudt av flest forhandlere er hybridbarlind, blankmispel, blåhegg, blåleddved og skogskjegg. Filtarve, gravbergknapp, klasespirea, rødhyll, sitkagran, sprikemispel og valurt var til salg hos 1 av de 11 forhandlerne.

Undersøkelsen viser at norske planteforhandlere tilbød en betydelig andel av de fremmede plantene som utgjør den største trusselen for norsk natur. Det er god grunn til å anta at plantene også er å finne i sortimentet til andre planteforhandlere i Norge, ettersom mange av dem har vært i handelen lenge. I tillegg mottar mange forhandlere frø og planter fra de samme leverandørene.

Trend

Naturvernforbundet gjennomførte lignende undersøkelser i 2014, 2015 og 2016. Trenden viser en jevn nedgang i antall planter i kategorien «svært høy risiko». I 2014 ble det funnet 29 slike arter hos de 11 forhandlerne, mens det i år ble funnet 20 arter, en nedgang på 31 prosent.

Over halvparten av plantene vi fant i årets undersøkelse er velkjente skadegjørere. I alt 11 planter (55%) var kategorisert med svært høy risiko på den forrige fremmedartslista fra 2012. 9 planter (45%) var nye i høyeste risikokategori i år.

Forhandlerne

De store hagesenterkjedene Plantasjen og Hageland tilbyr henholdsvis 5 og 2 planter med svært høy risiko. Hagesenterkjeden Solhagen, med ti utsalgssteder i Nord-Norge, har 5 slike planter i sitt sortiment. Vestby Planteskole i Sarpsborg topper listen med 13 planter i høyeste risikokategori. Deretter følger Åberge Planteskule i Sogndal med 11 slike planter i sitt sortiment.

Les også: Unngå pøbelplanter i hagen