Spar Innvordfjellet

I sommer avslo NVE utbygger Zephyrs søknad om utsatt frist for bygging av Innvordfjellet vindkraftverk i Trøndelag. Avslaget var en stor seier for natur og folk, og Naturvernforbundet er svært glad for avgjørelsen. Dessverre har Zephyr påklaget, og saken skal avgjøres av Olje- og energidepartementet (OED) i høst.

Denne uttalelsen ble vedtatt av Naturvernforbundets landsstyre 19. september 2020.

Innvordfjellet vindkraftverk fikk konsesjon på tross av de store negative konsekvensene anlegget vil ha for naturmangfold, unike kystfjell med inngrepsfri natur og faren for fortrenging av hubro og andre sårbare arter. Når det gjelder hubro, er det ikke vesentlig om den hekker innenfor planområdet eller utenfor. Det viktige er at planområdet utgjør viktige områder for både hubro og andre sårbare arter som henter mat og lever der. Når en hel halvøy endres fra inngrepsfri til industri, får det store økologiske virkninger. Naturvernforbundet har helt siden prosjektet ble lansert, jobbet hardt for å stanse vindkraftverket.

FNs advarsler om den kritiske situasjonen for artsmangfoldet i verden gjelder også for den verdifulle naturen langs Trøndelagskysten, som allerede er sterkt preget av vindkraftutbygginger. Naturvernforbundet ber regjeringen og olje- og energiministeren si nei til klagen på avslag om utsatt frist for oppstart og dermed utvidelse av gitt konsesjon.

Hvert eneste par av hubro er viktig for artens overlevelse. Hvis Innvordfjellet vindkraftverk blir bygd, kan leveplasser for hubro bli ødelagt for alltid. Det store omfanget av utbygging av vindindustri i Trøndelag gjør vernet av Innvordfjellet enda mer kritisk nå enn da konsesjonen i sin tid ble gitt.

Et avslag er det eneste riktige. Både økt kunnskap om verdien av området og den politiske situasjonen tilsier at konsesjonsvilkårene må opprettholdes. Innvordfjellet er et verdifullt og intakt naturområde – ett av de siste på Fosen – og det er et kritisk leveområde for hubro. Et avslag vil være i tråd med Stortingets vedtak om å ikke gi utsatt frist.

Både Flatanger og Namsos kommuner og Trøndelag fylkeskommune har vedtak mot innvilgelse av søknaden om utsatt frist. Norsk Ornitologisk Forening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening og Norges Naturvernforbund har i brev til OED 10. september 2020 krevd at usatt frist avslås.

Etter at konsesjonen ble gitt, har det blitt mye tydeligere at bevaring av naturmangfold er svært viktig for å unngå en alvorlig naturkrise, blant annet gjennom rapporten til FNs Naturpanel (IPBES) fra 2019. I konsesjonsutredningen for Innvordfjellet ble konsekvensen for fauna satt til stor negativ, og det er liten tvil om at utbygging vil være skadelig for naturmangfoldet. Denne nye forståelsen for natur og tap av naturmangfold er en av flere grunner til at søknaden om utsatt frist må avslås, slik Stortinget ber om, og slik NVE allerede har vurdert.

Stortinget vedtok før sommeren:
Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.