Stans vindkraftplanene i Innvordfjellet

Kysten av Trøndelag, fra Smøla til Vikna, fylles nå av vindkraft. Naturverdiene i Flatanger er så store at man ikke kan bygge vindkraft her.

Landsstyret i Naturvernforbundet har vedtatt å prioritere kampen mot vindkraft i Innvordfjellet og Sørmarkfjellet i Flatanger. Vedtaket er begrunnet i en sterk samla belastning i området og konsekvenser for naturmangfold (spesielt hubro) i et inngrepsfritt naturområde.

Noe av kysten må være urørt

Kysten av Trøndelag, fra Smøla til Ytre Vikna får en sammenhengende strekning med inngrep fra vindkraftanlegg dersom også Innvordfjellet blir utbygd. Går man med skip langs kysten her vil man i fremtiden se vindturbiner hele veien.

Anleggsarbeidene på Sørmarkfjellet er i gang, til stor lokal motstand. På Innvordfjellet er det stort håp om at naturen skal seire, på grunn av den lokale motstanden, samt kapasiteten i strømnettet.

Store naturverdier

Det er et stort biologisk mangfold på både Sørmarkfjellet og Innvordfjellet, blant annet kystregnskog med særegen botanikk og rødlistearter, hubrohabitater og et ellers rikt fugleliv. En studie gjennomført av Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag) beviser at området er viktig for hubroen. Av 15 hekkelokaliteter i gamle Nord-Trøndelag er 5 i Flatanger. I dette området er det satt i gang tiltak for å beskytte hubroen, som å legge strømledninger i kabel. Da blir det helt meningsløst å sette opp et vindkraftverk i det samme området, som motvirker de positive tiltakene som er gjort. At departementet i sin konsesjon foreslår fôring av hubro som et avbøtende tiltak er på ingen måte betryggende.

Reinbeite

Området er også reinbeiteområde innenfor Fosen reinbeitedistrikt. Dette føyer seg inn i rekken av vindkraftanlegg dette reinbeitedistriktet har måttet tåle i det siste. Landskapet er svært kupert, noe som gjør at inngrep blir dramatiske, bestående av sprengninger og steinfyllinger. Naturskadene blir helt uopprettelige. Anlegget vil ha høye CO2-fotavtrykk av samme årsak.   

Lokal motstand

En gruppe av meget sterkt engasjerte motstandere har dannet en formell protestorganisasjon. Store deler av lokalsamfunnet reagerer med sinne og vantro og vil ikke ha ødeleggelsene. Flatanger er en liten kommune der kommunestyret vedtok støtte med én eneste stemmes overvekt. Aksjonene mot utbyggingen på Sørmarkfjellet har pågått siden våren 2019. Naturvernforbundets medlemsmagasin Natur & miljø laget en reportasje fra aksjonene i april 2019.

Se Facebook: Nei til vindturbiner i Innvordfjellet/Flatanger

Utbyggerne har undervurdert de biologiske verdiene og har sannsynligvis manglet kunnskap om både hubrobestand og kystregnskogen (boreal regnskog).  Konsesjonen for Innvordfjellet ble gitt våren 2018 og investeringsbeslutning er ennå ikke gjort. Å stoppe denne utbygginga er nødvendig og realistisk både ut fra at det er så store naturverdier, stor motstand og kostnadskrevende utbygging.


Fra markering ved Innvordfjellet 25. august 2018. Foto: Hallgeir Opdal

Les mer:

Ett skritt nærmere bevaring av Innvordfjellet

Klager vindkraftverk inn for Sivilombudsmannen

Møte med olje- og energidepartementet: Krever umiddelbar stopp i Sørmarkfjellet

Krever stans i vindkraftutbygging etter hubroobservasjoner