Takket Elvestuen for viktig elveengasjement

Naturvernforbundet, Norsk Friluftsliv, Sabima, WWF og DNT takket nylig klima- og miljøminister Ola Elvestuen for sitt engasjement for vassdragene våre. Han fikk overlevert en plakat med tittelen «Laks og ørret elsker livet langs elva», med statsråden selv tegnet inn der han står og fisker på elvebredden.

Vassdragene er blodårene i den fantastiske naturen vår. Våre elver og bekker er verdifulle økosystemer. I og langs vassdragene finnes et rikt og variert biologisk mangfold, alt fra insekter og moser til elveperlemusling, fugler, sjøørret og villaks, oter og bever. Vassdragene gir oss viktige økosystemtjenester og er rekreasjonsområder for svært mange mennesker.

I sin statsrådtid har Ola Elvestuen bidratt til å stanse utbygginger i en rekke viktige vassdrag. Dette er elver der Naturvernforbundet og de andre miljø- og friluftsorganisasjonene har arbeidet tungt for å få stanset ødeleggende vannkraftprosjekter. I vår hilsning til Elvestuen nevnte Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet Breimselva, Øystese, Gjengedalselva, Garbergelva, Langedalselva, Vinda og Vigdøla som eksempler på viktige seiere. Håpnes påpekte også at Elvestuen hadde vært sentral da Regjeringen tok initiativ til gjennomføring av det første nye elvevernet på ti år da Øystesevassdraget ble vernet i februar 2019.

Organisasjonene understreket at både selve vannet, kantvegetasjonen og det helhetlige økosystemet fra vann til skog er verdt å ta vare på for å bevare det biologiske mangfoldet. At hele økosystemet med vann, kantvegetasjon og skog bevares intakt er en forutsetning for en langsiktig, helhetlig og god økologisk forvaltning av disse verdifulle naturmiljøene.

Ola Elvestuen takket for fin plakat og hyggelige ord fra organisasjonene.