Ulven er en totalfredet, kritisk truet og svært fåtallig art. Likevel ble det drept 39 ulver i Norge i 2018 som vi vet om.

Ulven er en totalfredet, kritisk truet og svært fåtallig art. Likevel ble det drept 39 ulver i Norge i 2018 som vi vet om. (Foto: Kjekol/Istockphoto.com).

Ulv

Ulven er en del av norsk natur og en del av vårt biologiske mangfold. Derfor skal den bevares som alle andre naturlig tilhørende arter.

Ulven var en av de første landdyrene som sammen med villrein og mennesker inntok landet etter siste istid. Den er en kritisk truet art i Norge. Fordi det i mange tiår har vært svært få ulver i naturen ble den fredet av Kongen i statsråd i 1973. På tross av at ulven er en totalfredet, kritisk truet og svært fåtallig art, ble det drept 39 ulver i Norge i 2018 som vi vet om. Dette er svært kritisk både for den lille, norske delbestanden og for den totale sør-skandinaviske ulvebestanden.

Nesten utryddet 

Fra 1850 og utover på 1900-tallet ble bestandene av de fire store rovdyrartene skutt kraftig ned, og både ulv, jerv, gaupe og bjørn ble nesten utryddet. I dag vet vi bedre. Ulven har en viktig funksjon for å regulere bestandene av hjortevilt, og er en naturlig del av økosystemet. Gledelig nok er ulvebestanden i svak økning selv om den forvaltes på grensen av utryddelse. Ulven er en sentral art med viktige økologiske funksjoner på toppen av næringspyramiden. Den bidrar for eksempel til å styrke elgstammen gjennom å drepe de svakeste dyra. Den beskatter også rødrevbestanden, noe mange andre arter drar nytte av.

Skal ha en levedyktig bestand

Ansvaret for å bevare ulven er nedfelt i lovverket, der det eksplisitt står at alle naturlig tilhørende arter skal sikres langsiktig overlevelse. I tillegg er vi forpliktet til å bevare ulv både gjennom Bernkonvensjonen og gjennom konvensjonen for biologisk mangfold (CBD). Stortinget har fastslått at vi skal ha en levedyktig bestand av ulv, og at rovdyrene våre skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte. Faglig snakka betyr det at vi må ha flere ulver i Norge enn det vi har i dag.

Naturvernforbundet mener det minst bør være 15-20 ulvefamilier med årlig yngling i Norge.

Vi mener også at ulvesona må utvides betydelig. Dagens ulvesone utgjør bare 5 prosent av landarealet. Ulvens naturlige utbredelse er så godt som hele landet vårt, slik ulvens utbredelse var for 150 år siden. Det betyr at ulven har en økologisk funksjon i store deler av landet vårt og vi mener det er feil å begrense artens økologiske påvirkning til kun en snever del av landarealet. Naturvernforbundet har i mange år ment at ulven trenger større plass og må få lov til å etablere seg flere steder.  Dette ville også ha bidratt til mer fleksibilitet i forvaltningen og redusert konfliktnivået.

Mer samarbeid med Sverige

Naturvernforbundet etterlyser også et tettere samarbeid mellom norske og svenske myndigheter om en felles og mer ambisiøs ulveforvaltning. Det hadde vært naturlig for å sikre en biologisk og mer kunnskapsbasert forvaltning, og det hadde vært helt i tråd med Bernkonvensjonen å utvikle en forpliktende og definert felles forvaltningsplan mellom landene. Naturvernforbundet har ved flere anledninger etterlyst et overordnet samarbeid for å sikre ulvens overlevelse i et langsiktig perspektiv. Dessverre har Norge svake ambisjoner og tillater skyting av svært mange dyr samtidig som svenskene avlyser jakta i 2019 fordi bestanden går ned og ikke vil tåle jakt. Svenskene vurderer også høy grad av innavl i bestanden og mye ulovlig jakt som kritiske faktorer, noe norske myndigheter ikke vektlegger når de vedtar massiv nedskyting av ulv både i 2018 og 2019.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.01.2019

Nyheter

Ulv 2 foto kjekol
Fredet ulvepar ulovlig skutt rett ved ulvesonen

– Avlys vinterens ulvejakt

22.12.2021 | Sist oppdatert: 21.12.2021

Ulvejegere har skutt foreldreparet fra en fredet ulvefamilie som levde i Slettås inne i ulvesonen i Trysil. De to ulvene ble skutt rett utenfor ulvesonen 11. desember i år. – Vi har bare tre intakte helnorske ulvefamilier igjen. Vinterens planlagte jakt i ulvesonen må nå avlyses, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Ulv 2 foto kjekol
Naturvernforbundet dypt bekymret

Ber statsråden om å redde norske ulver

19.11.2021 | Sist oppdatert: 19.11.2021

Naturvernforbundet ber nå klima- og miljøminister Espen Barth Eide om å gripe inn og hindre jakt på opptil 59 ulver i vinter. Rovviltnemndene har satt skyhøye jaktkvoter, til tross for at den siste offisielle bestandstellingen viste en norsk ulvebestand på 54-57 ulver.

Ulver 5 foto utsnitt Kjekol
Naturvernforbundet klager på skyhøye ulvejaktkvoter:

– Dette er ren utryddelsespolitikk

02.11.2021 | Sist oppdatert: 02.11.2021

Rovviltnemndene har foreslått å skyte 59 ulver i Norge denne vinteren. Det er flere ulver enn det som var registrert av levende dyr i statusrapporten for ulv. – Dette er ren utryddelsespolitikk. Det er ikke noe annet ord for det, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, som nå har klaget på rovviltnemndenes vedtak.

Ulv foto kjekol Istockphoto
Rovviltnemndene vil skyte flere ulver enn registrert norsk bestand

– Årets ulvekvote er ren galskap

24.09.2021 | Sist oppdatert: 24.09.2021

Rovviltnemndene har samlet foreslått at inntil 61 ulver kan skytes i vinterens jakt. – En så høy nasjonal kvote er fullstendig meningsløs. I april 2021 var det 30 helnorske ulver her i landet. En jaktkvote som er dobbelt så stor som den kjente bestanden er jo ren galskap, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Ulv vinter 2021

Uforsvarlig jakt på kritisk truet art

14.01.2021 | Sist oppdatert: 14.01.2021

Denne jaktsesongen har myndighetene tillatt skyting av inntil 45 ulver i Norge. Jakta går hardt ut over stabile familiegrupper. Heller ikke i ulvesonen er ulvefamiliene trygge. Dette er en helt uforsvarlig forvaltning av en kritisk truet art.

Ulv foto kjekol(1)
Omgjør jaktkvote etter klage

Tre ulvefamilier reddet

07.01.2021 | Sist oppdatert: 07.01.2021

Klima- og miljødepartementet har redusert jaktkvotene innenfor ulvesona fra fem til to familiegrupper. – Dette er gledelig, men det skulle bare mangle, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Ulv i vinterskog foto kjekol Istockphoto
Nesten alle norske ulver skal skytes

- Hensynsløs klappjakt på kritisk truet ulv

11.11.2020 | Sist oppdatert: 12.11.2020

Seks forskjellige rovdyrnemnder har hver for seg vedtatt at så godt som all ulv i Norge skal kunne skytes i vinter. Faktisk er jaktkvoten omtrent like stor som det forskerne har dokumentert av levende ulv i Norge.

Ulver foto kjekol(1)
En ulveflokk skal skytes inne i ulvesonen i lisensjakten

– Uakseptabel jakt på ulvefamilie

31.12.2019 | Sist oppdatert: 31.12.2019

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vedtok i dag at én ulvefamilie kan felles inne i ulvesonen. Den 1. januar starter jakten på de åtte ulvene i Letjennaflokken. – Det er helt uakseptabelt at man nå vil gå inn i ulvesonen og skyte en familiegruppe. Ulvebestanden går tilbake og tåler ikke en slik jakt. Vi har ikke en eneste ulvefamilie å miste, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Viser fra 1 til 8 av totalt 13 artikler