Vei i viktig verneområde

Miljøverndepartementet avgjorde nylig striden om utvidelse av riksvei 22 i Nordre Øyern naturresevat i utbyggers favør. – Ut fra det sterke politiske presset som utviklet seg, var vi forberedt på utfallet, sier lokalaktivistene Mette Sperre og Liv Grøtvedt.

Miljøverndepartementet (MD) stadfester vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med bare minimale innstramminger, slik Sperre og Grøtvedt ser det. Men de konstaterer også at de får medhold i kritikken av sider ved saksbehandlingen: «Sterkt kritikkverdig», uttaler MD om manglende dispensasjonsbehandling i 2006. Veivesenet får også sitt: «Det må kunne forventes at Statens vegvesen, som profesjonell tiltakshaver, forholder seg til gjeldende verneforskrifter.» MD mener imidlertid at disse forholdene ikke har påvirket det endelige utfallet av saken.

Virkninger undervurdert
MD konkluderer med at ”tiltaket ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig”, og at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. – Den fysiske nedbyggingen av arealer er bare en av flere miljøpåvirkninger i området, og i sum mener vi at verneverdiene vil bli vesentlig påvirket, argumenterer Sperre og Grøtvedt. Ny utvidet vei vil føre til at 20 000–25 000 kjøretøy i døgnet vil passere gjennom området i årtier fremover. Den lokale luftforurensningen fra nitrogenoksider (NOX) og svevestøv vil bli betydelig. Disse luftforurensende stoffene er helseskadelige for både mennesker, dyr og vegetasjon. I tillegg virvles mer asfaltstøv fra veidekket opp jo mer det kjøres, og omfattende salting av veibanen i vintersesongen gir avrenning til vegetasjon og vann.

MD vektlegger også at de utsatte arealene er preget av gjengroing og vasspest. – At naturverdier tidligere er ødelagt pga. utbygging og manglende skjøtsel, bør vel ikke brukes som argument for nye ødeleggelser, kommenterer Sperre og Grøtvedt.

Feil vei å gå
– Det er svært beklagelig når MD aksepterer inngrep i et område som både er internasjonalt vernet gjennom Ramsar-konvensjonen for våtmarker og som naturreservat, Norges strengeste form for områdevern, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken. – Vedtaket er heller ikke i tråd med de politiske intensjonene om at den store forventede trafikkveksten i Oslo-området må møtes med utbygging av kollektivtrafikk, bl.a. for å motvirke CO2-utslipp og mer luftforurensing.