Vil gi store klimagassutslipp i minst 50 år

Statens vegvesen har i dag presentert en egenprodusert studie av klimakonsekvensene av Hordfast-prosjektet. Til grunn for vegvesenets rapport ligger en rekke tvilsomme premisser, antakelser og forutsetninger.

Hovedargumentet i studien er at en 4-felts motorvei for 110 km/t vil gi klimagevinst om vel 50 år, i beste fall. Det vil si at Hordfast vil være et tapsprosjekt for både naturen og klimaet i en tid hvor det er avgjørende å kutte utslipp og bevare natur, som FNs klimapanel ettertrykkelig slo fast i sin nyeste rapport.

Til grunn for vegvesenets rapport ligger en rekke tvilsomme premisser, antakelser og forutsetninger, i tillegg til at det mangler kildehenvisninger en rekke steder. Statens vegvesen ser for eksempel på utslipp knyttet til produksjon av ferjer, men ikke på utslipp fra produksjonen av de nye bilene som vil bli produsert som et resultat av mangedoblingen av biltrafikken som er en forutsetning for Hordfast.

I tillegg legger vegvesenet til grunn at det ikke skal skje noe på teknologifronten for ferjer de neste 100 årene. Det er svært oppsiktsvekkende, all den tid vi har sett energibesparelser på 58-67 prosent på ferjesambandene på Vestlandet bare de siste årene. Vegvesenets metoder for å beregne utslipp fra naturinngrep i myr, skog og annen vegetasjon er også svært upresise, og ikke basert på faktiske undersøkelser. Det gjør det umulig å komme med så bastante konklusjoner om klimaeffekten av utbyggingen.
– Til tross for dette, bekrefter rapporten likevel at bygging av vei og bruer vil føre til ekstra klimaendringer i mange tiår, i en periode der Norge og verden må kutte sine utslipp raskt og mye, understreker leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Vi er også kritiske til manglende åpenhet om rapporten og dens grunnlag, sier Gulowsen.
Den ble presentert for ledende politikere og næringslivstopper allerede i november, – men Naturvernforbundet ble nektet innsyn i bakgrunnsmaterialet, selv etter gjentatte purringer, frem til denne uken.

I tillegg er det brukt en tidshorisont på hele 100 år i rapporten, noe vi ikke har sett i andre, lignende rapporter. Dette øker usikkerheten rundt hva som vil skje på lang sikt. Kan det komme nye typer ferjer med lavere strømbehov, og hvor fort må ferjene gå? Produksjon av ferjer vil ganske sikkert kreve mindre CO2 i framtida, uten at dette er tatt med i beregningene. Og hvilket transportbehov vil vi egentlig ha om hundre år?
– Når en studie har et så langt tidsperspektiv, er det avgjørende at usikkerheten innen både teknologi- og samfunnsutvikling behandles annerledes enn det Statens vegvesen har gjort i denne studien, sier Gulowsen.

Det er også flere andre forhold som studien ikke tar med. At den nye motorveien vil øke farten og gir større energibehov for de mange ekstra bilene som skal kjøre på den, er ikke inkludert. Utslipp fra produksjon av ferjer er inkludert i studien, men produksjon av biler er utelatt. Det er også sannsynlig at trafikkøkningen som Hordfast medfører vil utløse veiutbygginger andre steder, som også vil gi store utslipp fra arealnedbygging og byggeprosesser. Alt dette er ting som må tas med i en helhetlig klimaanalyse av Hordfast-prosjektet, avslutter Gulowsen.

Naturvernforbundet er også kritiske til at en utbygger som har lagt stor prestisje i Hordfast-prosjektet, skal vurdere klimakonsekvensene av sitt eget prosjekt.
– En slik utredning burde vært overlatt til ekstern ekspertise. I et så kontroversielt prosjekt som dette ber vi om at Statens vegvesens studie gjennomgås og revideres av en ekstern part, mener Gulowsen.