Villrein vant over vindmøller

Det blir ikke bygget vindmøller i villreinområdet Hovatn i Bygland i Aust-Agder. Kommunen og utbygger Nordisk Vindkraft ønsket å bygge 37 vindmøller i et av de mest uberørte villmarksområdene på Sørlandet, men nylig sa Olje- og energidepartementet endelig nei.

– Det var en svært hyggelig melding å få! Dette er et av de viktigste og største villmarksområdene som er igjen i Agder, og beslutningen kan få stor betydning for villrein og fugl, sier Peder Johan Pedersen, som har arbeidet med saken for Naturvernforbundet i flere år. Han er leder for Naturvernforbundet i Vest-Agder.

Norges vassdrags- og energidirektorat har tidligere gitt konsesjon til utbyggingen. Naturvernere, med Naturvernforbundet i spissen, protesterte heftig på konsesjonen til utbygging i urørt natur.

– Med bakgrunn i de store negative konsekvensene for naturmangfold og friluftsliv, reduksjon av inngrepsfrie naturområder og fordi planområdet ligger i hensynssone Nasjonalt villreinområde, ber vi NVE om ikke å gi konsesjon til Hovatn Aust vindkraftverk, skrev Forum for natur og friluftsliv i Agder i sin uttalelse til saken.

Departementet valgte å høre på dem, og mener hensynet til villrein, hubro og urørt natur må prioriteres foran vindkraftinteressene.

– Dette er et av våre ti nasjonale villreinområder, der reinen skal ha fortrinn. Vi er derfor svært glad for at Olje- og energidepartementet her har tatt til fornuft, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.