10 vanlige påstander om norsk olje og gass

En rekke feilaktige påstander har blitt brukt for å forsvare at Norge skal fortsette med forurensende oljevirksomhet. Vi har laget en liste over ti av de vanligste påstandene – og våre innvendinger.

1.    Nei, norsk olje og gass er ikke den reneste i verden.
Oljelobbyistene har forsøkt å skape myten om at norsk olje er bedre for klimaet fordi enkelte norske oljefelt har mindre utslipp knyttet til utvinning enn enkelte felt i andre deler av verden.

Men norsk oljeproduksjon er ikke den reneste i verden. Dette er blitt dokumentert flere ganger, blant annet i en forskningsartikkel i bladet Science. Saudi-Arabia er for eksempel bedre enn Norge på å produsere olje med lave klimagassutslipp.

Statistikk fra International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) viser at det gjennomsnittlige utslippet fra utvinning av olje og gass i Midtøsten er lavere enn det tilsvarende tallet for Norge.

De «lave» utslippene fra produksjonen av norsk olje og gass er heller ikke så mye å skryte av. Ettersom vi er i ferd med å få flere gamle felt på norsk sokkel, øker også utslippene for hver oljetønne, rett og slett fordi det er mer energikrevende å få opp de siste restene. Til tross for at den totale olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er redusert, har vi derfor ikke klart å redusere utslippene i produksjonen, snarere tvert imot. Utslippene fra norsk oljeindustri har økt med 71 prosent siden 1990. Utslipp per mengde olje og gass utvunnet har også økt jevnt og trutt.  I 2019 var utslippene 38 prosent høyere per enhet produsert oljeekvivalent enn de var i 1995.

Til syvende og sist spiller det ikke noen rolle om norsk olje og gass er «renest» eller ikke. For at dette skulle ha noen effekt forutsettes det nemlig at norsk olje og gass faktisk ville erstattet annen og mer forurensende energiproduksjon, og det er ikke nødvendigvis tilfellet

2.    Jo, olje og gass er forurensende og klimaskadelig uansett.
En del av oljelobbyens mytespinning er å legge stor vekt på utslipp fra utvinning av olje og gass. Som vi har sett i punktet over, er ikke norsk olje best på dette – utslippene blir bare verre og verre. Men uansett kommer de store utslippene fra bruken av olje og gass, ikke utvinningen. Faktisk står produksjon for bare omkring 2 prosent av de totale utslippene fra olje og gass. Men norsk olje og gass som eksporteres og brennes står for over 9 ganger så store utslipp som hele Norge har til sammen.

Dette betyr ikke at oljeutvinning har små utslipp. Norsk oljeutvinning står for over en fjerdedel av Norges utslipp. Men selv om disse utslippene er store, er klimagassutslippene fra selve bruken av norsk olje og gass mange ganger større.

Det blir derfor feil å legge all vekt på hvor store utslipp som kommer fra utvinning av olje og gass, når 98 prosent av utslippene kommer fra selve bruken. Altså når oljen brukes i biler, industri eller annet.

Noen oljeselskap har i det siste uttalt at de skal senke klimagassutslippene sine eller bli helt utslippsfrie. Dette kan være gode tiltak, men de fokuserer kun på utvinningen. Som tidligere beskrevet kommer 98 prosent av utslippene fra olje fra bruken, ikke fra utvinningen. Den eneste måten for et olje- og gasselskap å bli utslippsfri er altså å slutte og selge olje og gass

3.    Nei, norsk olje vil ikke erstatte kull og dermed redusere utslippene
Forskning viser at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon, faller globale CO₂-utslipp med ca. en million tonn (som tilsvarer f.eks. omlag to prosent av Norges årlige utslipp). Olje og kull brukes dessuten til helt forskjellige ting. Olje brukes blant annet til oppvarming og drivstoff mens kull brukes til elektrisitet. Har du kanskje sett mange kulldrevne biler på gata?

4.    Nei, norsk gass vil ikke erstatte kull og redusere utslippene
Det har lenge versert påstander om at norsk gass er bra for klimaet fordi den kan erstatte kull. Ennå har ingen presentert noen helhetlig analyse av dette. Det er en løs påstand uten forskning som grunnlag. Ser vi derimot til fakta kan vi se at fornybar energi tar over mer og mer av elektrisitetsproduksjonen, mens det lages mindre og mindre strøm fra gass i Europa.

5.    Nei, norsk olje og gass vil ikke bidra til å gi energi til de fattige
Med noen veldig få unntak så eksporterer vi ikke olje og gass til utviklingsland. Dermed vil redusert norsk oljeproduksjon ha liten betydning for lavinntektlandenes energisituasjon. Dessuten utvinnes norsk olje for å bli solgt, ikke for å bli gitt bort som veldedighet. For å skape god utvikling er det bedre at disse landene får mulighet til å utvikle egne naturvennlige energisystemer.
 

6.    Nei, Norge vil ikke gå konkurs uten oljebransjen.
Noen påstår at oljebransjen er det som driver Norge, og at velferdsstaten slik vi kjenner den vil kollapse uten oljebransjen. Økonomiske analyser viser et annet bilde. Nylig kom det en rapport fra SSB, som viser at selv med en radikal ny politikk med utfasing av oljeindustrien, vil Norges økonomi fortsette å vokse.

Oljelobbyistene liker også å skryte av hvor store inntekter Norge får fra oljeindustrien. Sannheten er at disse inntektene har sunket drastisk de siste årene. Det overveldende flertallet av inntektene kommer fra andre skatter og avgifter.

I tillegg går ikke inntektene fra oljeindustrien rett til å bygge veier eller utbetale pensjon. Pengene går til Statens pensjonsfond utland, som noen kaller oljefondet. Her blir pengene blandet med andre inntekter. Staten kan igjen ta ut penger fra dette fondet og bruke det til velferdstjenester. Men selv om dette blir kalt for «oljepenger» av politikere og media, kommer de fleste av disse pengene fra andre investeringer i aksjer, eiendom og rentepapirer. I 2020 tapte faktisk oljefondet store penger på utenlandske aksjer i olje og gass. Og pengene som kommer inn fra norsk olje og gass ble i 2020 bare noen få prosent av fondets avkastning.

7.    Nei, vi kan ikke utvinne enda mer olje og gass i Norge samtidig som vi begrenser global oppvarming til 1,5 grader. Heller ikke to grader.
I Parisavtalen, der nesten alle land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer, står det at vi skal begrense global oppvarming til godt under to grader, og aller helst under 1,5 grader. FNs klimapanel har satt opp et «karbonbudsjett» over hvor mye CO₂ vi har råd til å slippe ut i atmosfæren hvis vi skal klare disse målene. En studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature konkluderer med at all olje og gass nord for polarsirkelen må bli liggende for å unngå to graders oppvarming, hvis vi bare forholder oss til hvilken olje det er billigst å la ligge. Andre undersøkelser viser at dersom vi lar alt av kull ligge, vil oljen og gassen i feltene vi allerede utvinner være nok til å sprenge 1,5-gradersmålet.

8.    Nei, oljeboring er ikke alltid lønnsomt for Norge.
Siden verden må bruke mindre og mindre olje og gass, vil det bli vanskeligere å få solgt fossile brensler. I tillegg har vi allerede bygget ut de billigste oljefeltene i Norge. Ny oljeboring vil derfor være dyrere. Men på grunn av skattesystemet vi har i Norge, kan oljeselskapene ta stor risiko og gi regninga til staten hvis det går galt. Samfunnsøkonomer har advart mot at staten kan ende opp med å tape penger på oljeboring i framtida, særlig i Barentshavet, hvor det er langt til land og eksisterende infrastruktur. Her ligger også oljefeltet Goliat, som ifølge forskere på NMBU kan koste samfunnet 12 milliarder.

Statens eget klimarisikoutvalg mener at oljesektoren må stresstestes for å være forberedt på endringer, og et annet utvalg, klimaomstillingsutvalet, mener det er så stor risiko for norsk økonomi med fortsatt oljeboring, at det burde innføres en egen produksjonsavgift.

Skatteregimet stimulerer til å investere i oljeinvesteringer, heller enn å investere i andre, miljøvennlige næringer. I 2020 vedtok Stortinget en midlertidig skattepakke til oljebransjen, som gjør dette enda verre. Skattepakken subsidierer oljeselskaper med åtte milliarder, i tillegg til flere milliarder som allerede subsidieres årlig. Mange økonomer har advart mot skatteendringene (som faktisk endte opp med å bli enda verre enn de var på tidspunktet da disse økonomene uttalte seg). Resultatet har blitt at oljefelt som i utgangspunktet ikke var lønnsomme kan bli utbygd likevel på grunn av skatteendringene.

 9.    Nei, verden trenger ikke mer fossil energi
Det er en misforstått oppfatning at verden trenger energi i form av mer norsk olje og gass. Behovet for energitjenester som varme rom og oppvarming til matlaging vokser, men det er både utrygt og kortsiktig å dekke dette inn med fossil energi. Det finnes mange bedre måter å levere disse energitjenestene på enn kortsiktige, ikke-fornybare løsninger som ødelegger selve livsgrunnlaget til oss som lever på jorden.

Det er også kommet flere analyser som viser at vi allerede har nådd «peak oil», altså toppen for hvor mye olje som brukes i verden. Analysene mener at verden bare vil bruke mindre og mindre olje framover. Det anerkjente konsulentselskapet DNV GL mener at verden sannsynligvis aldri vil bruke mer olje enn i 2019. Til og med store oljeselskap som BP mener vi har nådd toppen av oljeforbruk. Flere andre aktører innen energimarkedet mener at vi enten har nådd toppen, eller at den er rett rundt hjørnet.

Som vi tidligere har beskrevet, må forbruket av fossil energi ned i raskt tempo for å nå klimamålene. Analysene vi har sitert her, gjøres av selskaper og organisasjoner som er interessert i å selge olje for å tjene penger. De legger ikke nødvendigvis klimamålene til grunn. Likevel mener de at markedet for olje blir mindre og mindre.

10.    Jo, det vi gjør her hjemme i Norge har masse å si!
Hvert eneste tonn CO2 teller. Norges totale CO₂-utslipp er på cirka 50 millioner tonn per år og har stort potensial for å reduseres. Men som sagt står forbrenningen av norsk olje og gass for over 9 ganger så store utslipp som hele Norge har til sammen. Dermed er Norge er på topp fem på lista over eksport av forurensende olje per innbygger. Med andre ord har hva vi gjør hjemme i Norge masse å si!

Støtt arbeidet:

I hundre år har Naturvernforbundet vist at naturvern nytter. Som medlem bidrar du til å ta vare på naturen og stanse klimaendringene. Meld deg inn i dag!