Økt bærekraft i offentlige anskaffelser

Naturvernforbundet har levert høringsinnspill til høring om ny lov om offentlige anskaffelser.

Getty Images/iStockphoto

Ny formålsparagraf

Naturvernforbundet mener det er positivt at offentlige innkjøps rolle i å oppnå prioriterte samfunnshensyn tydeliggjøres i forslaget til nye lov. Vi mener det er spesielt viktig at natur- og klimahensyn prioriteres og konkretiseres.

Naturvernforbundet støtter at natur og klimahensyn tas inn i lovens formålsparagraf, og støtter følgende formulering:

«Loven skal fremme bærekraftig og effektiv bruk av samfunnets ressurser»

Utvalget bak NOU2023:26 har med både «effektiv bruk» og «bærekraftig. Bærekraftig ønsker først for å understreke at effektivitet skal settes innenfor bærekraft, slik utvalget argumenterer for.

Andre viktige innspill fra Naturvernforbundet:

  • Vi støtter utvalgets forslag om et eget kapittel som konkretiserer hvilke samfunnshensyn som skal vektlegges.
  • Naturvernforbundet støtter krav om plikt til å anrette anskaffelser slik at de oppfyller lovens formål, og at det skal foreligge offentlig tilgjengelige rutiner.
  • Naturvernforbundet støtter bruk av standardiserte minimumskrav, og mener disse skal være kvalifiseringskrav der slike foreligger
  • Standardiserte minimumskrav må være gjeldende for alle offentlige anskaffelser uavhengig av anskaffers tilknytning til DFØ.
  • Det finnes standardiserte minimumskrav kun for deler av offentlige anskaffelser. Naturvernforbundet mener derfor krav om 30 % minimumsvekting av miljøkriterier må opprettholdes
  • Naturvernforbundet støtter at innovasjon tas inn som samfunnshensyn og at det opprettes en egen konkurransekategori for å synliggjøre mulighetene til å gjøre både innovasjonsvennlige anskaffelser og innovasjonsanskaffelser.