Ber Norden verne 30 prosent av naturen

Nordiske miljøorganisasjoner oppfordrer de nordiske landene til å bli en spydspiss for naturmangfold. Denne uken leverte de en deklarasjon med åtte minimumstiltak til regjeringene i de nordiske landene.

«Naturen i Norden er under press. Flere naturtyper er ødelagt i større eller mindre grad, og mange arter står i fare for å bli utryddet for alltid» skriver organisasjonene i deklarasjonen.

Organisasjonene peker på at det de siste månedene er inngått viktige internasjonale avtaler for stans i tapet av naturmangfold. I desember 2022 ble en ny global avtale om naturmangfold endelig vedtatt på FNs konferanse i Montreal. I begynnelsen av mars 2023 vedtok FNs medlemsland høyhavstraktaten om bevaring og bærekraftig bruk av marint naturmangfold i internasjonale farvann. Samtidig setter EUs strategi for biologisk mangfold mål om at 30 prosent av EUs land- og havområder skal vernes, mens 10 prosent skal ha streng beskyttelse innen 2030.

– Målene og retningen er på plass. Nå trengs det konsekvente og målrettede handlinger fra alle land. I dag etterlever ingen av de nordiske landene målet om at 30 prosent av naturen skal beskyttes. I Finland, Danmark, Norge og Sverige er bare mellom 10 og 20 prosent av naturen vernet, skriver organisasjonene i deklarasjonen.

Den er undertegnet av Naturvernforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Den finske Naturfredningsforening, Natur och Miljö, Finland, Den islandske natur og miljøbeskyttelsesforening, Svenska Naturskyddsföreningen, Ålands Natur och Miljö og FNU Føroya Náttúru og Umhvørvisverndarfelag.

Organisasjonene understreker at naturkrisen er en utfordring som krever sterkt lederskap, besluttsomhet og handling. De oppfordrer de nordiske regjeringene til minst å gjennomføre disse tiltakene:

1. Forplikte seg i felleskap til å verne 30 prosent av naturen på land og til havs i hvert nordisk land innen 2030.

2. Sette konkrete mål og tidsplaner for å verne og restaurere minst 30 prosent av naturen på land og til havs i hvert nordisk land innen 2030.

3. Bevare, forbedre og restaurere av økosystemer, herunder forhindrer utryddelse av arter og sikrer genetisk mangfold.

4. Vedta juridisk bindende naturmål i nasjonal lovgivning i hvert nordisk land med klare strukturer og tidsfrister som viser veien til 30 prosent vern av naturen innen 2030.

5. Legge fram ambisiøse mål for sektorene som har størst trykk på naturen (for eksempel landbruk, skogbruk, fiske, ressursutvinning og gruvedrift) for å stanse tap av naturmangfold.

6. Koordinere innsatsen for å stanse tap av naturmangfold og sikre 30 prosent vern og restaurering av natur og koble arbeidet opp til klimatiltak.

7. Sikre at naturvern og klimatiltak er gjensidig forsterkende.

8. Bidra til at andre land verden kan bremse tapet av naturmangfold.

Les også: Deklarasjon om naturmangfold fra nordiske miljøorganisasjoner

Gi en gave til naturen!

En gave til Naturvernforbundet bidrar til å ta vare på den rike naturen og et levelig klima.