Ber regjeringa forby sjødeponi

Gruveindustrien i Norge vokser, og flere gruveselskaper ønsker å legge massene fra gruvedriften i havbunnen. – Pinlig dersom vi blir de eneste i Europa som tillater denne svært skadelige praksisen, er Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms dom.

Anne-Line Thingnes Førsund

– Sjødeponi av masser fra gruvedrift er svært skadelig for naturen i havet. Nesten alle land i verden har sluttet med det, og land som USA, Kina og Brasil har alle forbydd sjødeponi av gruveavfall.  Miljønasjonen Norge kan ikke sette i gang å fylle fjordene sine med gruveavfall og dermed gjøre stor skade på livet i fjordene, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. 

Flere store gruveprosjekter ligger an til åpning i Norge de neste årene.  Flere av selskapene ønsker å legge gruveavgangen i sjødeponi i lokale fjorder, noe som har medført store diskusjoner.

Farlig for fisk og livet i fjorden

Både Direktoratet for Naturforvaltning, Klima og forurensingsdirektoratet og Havforskningsinstituttet har advart om konsekvensene mot sjødeponier av gruveavfall.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har gitt sine felles innspill til Regjeringa sin mineralstrategi som skal ferdigstilles våren 2012.  Anbefalingen fra miljøorganisasjonene er klar:

– Norge må forby sjødeponi for gruveavgang og gråberg, og lage en plan for avvikling av dagens deponi, sier leder i Natur og Ungdom Silje Lundberg.

– Alt liv på havbunnen under deponiet vil forsvinne, og kjemikalier og partikler i massene kan virvles opp og skade fisk og annet naturmangfold. Konsekvensutredninger for konkrete prosjekter, for eksempel i Nussir i Finnmark, viser at sjødeponi har mange negative konsekvenser, påpeker de to.

Ikke mot gruvedrift

Naturvernforbundet og Natur og ungdom understreker at de ikke er mot gruvedrift i Norge.

– Men gruvedrift kan ha store miljøkonsekvenser. Derfor må regjeringa må sørge for at gruvenæringa har høye miljøambisjoner, sier Haltbrekken og understreker at han ønsker seg en mineralstrategi som har som ambisjon at Norges gruveindustri skal være verdens reneste, og at Norge er i forkant i utviklinga av miljøvennlig gruveteknologi.

Kan gi stygge naturingrep

I sitt innspill til regjeringa foreslår de to organisasjonene flere tiltak for å gjøre gruvedriften mindre miljøfarlig, som tilbakefylling, redusert utvinningstakt, alternativ bruk av massen, og minimalisering av naturinngrep.

– Gruvedrift kan føre til svært dramatiske naturinngrep. For eksempel bør gruvene i størst mulig grad driftes under jorden, istedenfor store åpne brudd og bortsprenging av fjelltopper, påpeker Lundberg.

De advarer også regjeringen mot at utslipp av gruvemasser med og uten kjemikalier kan være i strid med EUs regler.

– Vannrammedirektivet, som er juridisk forpliktende for Norge, ser ikke ut til å godta slike utslipp, sier Haltbrekken.

Vil ha avfallsavgift

I innspillet til regjeringen kommer organisasjonene også med forslag om å innføre en egen avfallsavgift for gruveindustrien. Målet med denne er å redusere avfallsmengden fra gruveindustrien og finne alternativ bruk av mest mulig av avfallet.

– En alternativ måte å utforme avgiften på er å ilegge brukere av jomfruelig materiale til for eksempel vei- og husbygging en avgift. Dette har Storbritannia gjort, noe som førte til at det i stedet ble brukt en del avfall fra industrien til bygging, sier Haltbrekken.