– Dette er ren utryddelsespolitikk

Naturvernforbundet har klaget vinterens lisenskvote på 12 ulver utenfor ulvesonen inn til Klima- og miljødepartementet. – Dette er ren utryddelsespolitikk. Kvoten er mye høyere enn antall ulver som faktisk finnes i området, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Ulver som spiser bytter sitt ute i snøenAndy Astbury

– Det sier seg sjøl at dette er useriøst og bidrar til en unødvendig konfliktøkning i en allerede sterkt betent sak. Dette vedtaket er i strid med kunnskapsgrunnlaget. I moderne naturforvaltning skal det aldri settes jaktkvoter som er mye høyere enn antall dyr som finnes i jaktområdet, sier Håpnes.

Naturvernforbundet mener det heller ikke finnes juridisk grunnlag for en så høy kvote. Det bryter med Stortingets rovdyrpolitikk, med Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Det er også i konflikt med den norsk-svenske avtalen om på bevare genetisk viktige ulver.

Naturvernforbundet mener også det er svært uforsvarlig at nemndene fjernet en foreslått beskyttelsessone til Deisjøflokken, en flokk som lever inne i ulvesonen, men som kan streife utenfor. Fredede ulver fra denne flokken risikerer nå å bli skutt på lisensjakt utenfor ulvesonen, slik det også skjedde sist vinter.

– Dette er en ren provokasjon fra nemndene, som med dette snikåpner for at fredede ulver med tilhold hovedsakelig inne i ulvesonen kan skytes, sier Håpnes.

Stortinget har ikke vedtatt at all ulv utenfor ulvesona skal avfredes og drepes, men kun sagt at terskelen her skal være lavere for å skyte dyr som utgjør skadepotensiale. I tillegg har Stortinget vedtatt et todelt mål der rovdyra skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte.

– Nemndene unnlater å forholde seg til juridiske forpliktelser, det todelte målet og de generelle prinsippene i rovdyrpolitikken som Stortinget har vedtatt. Dette er sterkt konfliktdrivende og en omkamp om rovdyrpolitikken som nemndene dessverre har gjort til sitt varemerke, konkluderer Håpnes.

Ulven er en kritisk truet art i Norge (Rødlista for arter 2015), og som art er den fredet av Kongen i statsråd. Vinteren 2018-2019 ble det registrert 65-67 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. Av disse er 22 drept, dvs at det bare var 43-45 levende helnorske ulver før årets yngling. Naturvernforbundet vil også påpeke at svenskene avlyste lisensjakta sist vinter og har varslet at de heller ikke kommende vinter vil åpne for lisensjakt på ulv fordi bestanden er på et uforsvarlig lavt nivå.

Les også: Naturvernforbundets klage lisenskvote for ulv utenfor ulvesona i region 4 og 5.