Nei til naturødeleggende vindkraft

Naturvernforbundets krever:

Naturlandskap
  • Vindkraft på land må kun planlegges som mindre anlegg, i industrialiserte områder, langs etablerte infrastrukturnettverk, eller på andre arealer der naturverdiene allerede er sterkt forringet. Også i slike områder må det tas hensyn til natur og friluftsliv og unngås utbygging i områder med verdifullt fugle-liv.
  • • Hensynet til naturmangfold, eksisterende bosetting, friluftsliv, naturbaserte næringer og samiske rettigheter må være krav i lovverket som regulerer vindkraft.
  • Behov for vindkraftutbygging må vurderes strengt på bak-grunn av en satsing på energieffektivisering
  • Tidligere gitte konsesjoner som har konsekvensutredninger som er eldre enn 5 år, må gjennomgå ny konsekvensutredning og konsesjonsbehandling
  • Reindriftsområder må komme inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag
  • Konsekvensutredningene for vindkraft må bli grundigere og ha gyldighetsdato. Etter 5 år må det gjennomføres nye konsekvensutredninger. Miljømyndighetene må fatte godkjenningsvedtak av de miljøfaglige utredningene for hvert eneste pro-sjekt, og det må gjennomføres regelmessige stikkprøver av kvaliteten på kartleggingene.
  • Vilkår i miljø-, transport- og anleggsplaner (MTA) må formuleres konkret og tydelig og langt strengere. NVE og Miljødirektoratet må føre tilsyn og sørge for at vilkårene overholdes. Brudd på vilkår må medføre at prosjekter stanses, og at konsesjoner trekkes tilbake.

Davvi – vindkraftanlegg vil industrialisere et unikt inngrepsfritt område

I Finnmark har Grenselandet AS søkt om tillatelse til å bygge et enormt vindkraftverk med rundt 250 turbiner på et område like stort som Stavanger kommune. Området ligger midt i et av Norges største inngrepsfrie naturområder, og rett ved siden av et av samenes mest hellige fjell, Rásttigáisá. Slike urørte naturområder må bevares! Nå er det viktig at kommunene lokalt bestemmer at de ikke ønsker vindkraft her.