– En unik elv blir vernet

Regjeringen gikk i dag inn for å verne Øystesevassdraget i Hordaland. Når saken vedtas av Stortinget på nyåret, vil det være første gang på nesten ti år at en norsk elv blir vernet.

– Det er svært gledelig. Øysteseelva er unik, den har et rikt mangfold og er en av få elver som fortsatt får renne fritt fra fjell til fjord, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I kongen i statsråd ble det i dag lagt fram en proposisjon om verne av Øystesevassdraget. Det er bred støtte i opposisjonen om vern. Elva er den første som blir vernet etter at Vefsna ble vernet i 2009.

Øystesevassdraget er et av landets aller siste større vassdrag. Det har et unikt naturmangfold og er et av de aller viktigste leveområdene for sjeldne og truede moser i regionen. Hele 14 rødlista arter er registrert i vassdraget, blant dem den svært sjeldne tannkjølmosen. Den er bare funnet fire steder i Norge, og forekomsten i Øystesevassdraget er den største som er påvist. Utbygging av kraftverk i elva ville ha redusert vannføringen og rammet fuktkrevende lav- og mosearter.

– Dette er en sak vi har jobbet for i mange år. Det har vært en lang kamp mot flere forslag om utbygging. Her har frivillige organisasjoner bidratt sterkt. Med deres utrettelige innsats, blir dette fantastiske vassdraget nå vernet, sier en svært glad vassdragsforkjemper Per Flatberg i Naturvernforbundet.

Sammen med Forum for natur og friluftsliv i Hordaland, Bergen og Hordaland Turlag og Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hordaland har Naturvernforbundet i lengre tid arbeidet for å hindre utbygging av det verdifulle vassdraget. Det var først da Naturvernforbundet i Hordaland finansierte en fagrapport, at vassdraget ble skikkelig kartlagt. Biologer fra stiftelsen BioFokus dokumenterte nesten fem ganger flere rødlistearter enn det som står i kraftutbyggernes rapporter. I tillegg er det identifisert to svært viktige naturtyper med høy verdi.