Du er her:

Ti feilaktige påstander om norsk olje og gass

Olje og klima

10 vanlige påstander om norsk olje og gass

En rekke feilaktige påstander har blitt brukt for å forsvare at Norge skal fortsette med forurensende oljevirksomhet. Vi har laget en liste over ti av de vanligste påstandene - og våre innvendinger.

1.    "Norsk olje og gass er den reneste i verden"
Feil: Oljebransjen mener at norsk olje er bedre for klimaet fordi enkelte norske felter har mindre utslipp knyttet til produksjonen enn felt i andre deler av verden. Men her er det lite klimagevinst å hente. Minst 90 prosent av utslippene fra olje og gass kommer ikke fra utvinning, men fra rafinnering, andre former for foredling og ikke minst ved forbrenning  enten det er i en bil eller et kraftverk. Olje og gass er grunnleggende forurensende. Forbrenningen av norskprodusert olje og gass står for 1,5 prosent av verdens totale utslipp av CO₂ fra fossil energi. Det er mye i forhold til både folketall og størrelse. 

Statistikk fra International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) viser at det gjennomsnittlige utslippet fra produksjon av olje og gass i Midtøsten er lavere enn det tilsvarende tallet for Norge: I følge IOGP har Midtøsten utslipp på 51 kg CO₂ per enhet, noe som ligger godt under Norges gjennomsnitt på 63 kg per enhet.

De «lave» utslippene fra produksjonen av norsk olje og gass er heller ikke så mye å skryte av. Ettersom vi er i ferd med å få flere «modne» felt på norsk sokkel, øker også utslippene for hver oljetønne, rett og slett fordi det er mer energikrevende å få opp de siste restene. Til tross for at den totale olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er redusert, har vi derfor ikke klart å redusere utslippene i produksjonen, snarere tvert imot.

Til syvende og sist spiller det ikke noen rolle om norsk olje og gass er «renest» eller ikke. For at dette skulle ha noen effekt forutsettes det nemlig at norsk olje og gass faktisk ville erstattet annen og mer forurensende energiproduksjon, og det er ikke nødvendigvis tilfellet

2.    Norsk olje vil erstatte kull og dermed redusere utslippene
Feil: I 2013 konkluderte SSB med at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon, faller globale CO₂-utslipp med ca. en million tonn (som tilsvarer f.eks. omlag to prosent av Norges årlige utslipp). Olje og kull brukes dessuten til helt forskjellige ting. Olje brukes blant annet til oppvarming og drivstoff mens kull brukes til elektrisitet. Har du kanskje sett mange kulldrevne biler på gata?

3.    Norsk gass vil erstatte kull og redusere utslippene
Feil. Det har lenge versert påstander om at norsk gass er bra for klimaet fordi den kan erstatte kull. Ennå har ingen presentert noen helhetlig analyse av dette, og bevisbyrden ligger på dem som ønsker å bruke dette som unnskyldning for økt norsk gassutvinning. Men en rapport fra SSB tyder alt på at redusert gasseksport vil ha beskjeden effekt på globale klimautslipp. 

4.    Verden trenger energi
Feil: Det er en misforstått oppfatning at "verden" trenger energi i form av mer norsk olje og gass. Behovet for energitjenester som varme rom og oppvarming til matlaging vokser, men det er både utrygt og kortsiktig å dekke dette inn med fossil energi. Det finnes mange bedre måter å levere disse energitjenestene på enn kortsiktige, ikke-fornybare løsninger som ødelegger selve livsgrunnlaget til oss som lever på jorden. 

5.    Norsk olje og gass vil bidra til å gi energi til de fattige
Feil: Med noen veldig få unntak så eksporterer vi ikke olje og gass til utviklingsland. Dermed vil redusert norsk oljeproduksjon ha liten betydning for lavinntektlandenes energisituasjon. 

6.    Elektrifisering av sokkelen og CO₂-deponering er løsningen på klimakrisa
Usikker: Naturvernforbundet støtter å redusere utslippene i produksjonen av norsk olje og gass. Dette vil likevel ikke utgjøre noen stor forskjell for hvor mye olje, kull og gass som må bli liggende for å unngå farlige klimaendringer. Hovedproblemet er ikke utslippene som kommer når man tar opp oljen, det er når oljen forbrennes andre steder.

7.    Vi kan utvinne mer olje og gass i Norge samtidig som vi begrenser oppvarmingen av kloden til to grader. 
Feil: I FN-konvensjonen, der nesten alle land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer, har to grader blitt satt som grensen for det som kalles farlige klimaendringer. Derfor baserer vi politikken vår på å nå dette "togradersmålet": FNs klimapanel har satt opp et "karbonbudsjett" over hvor mye CO₂ vi har råd til å slippe ut i atmosfæren hvis vi skal oppnå dettemålet. Budsjettet tilsier at omtrent 80 prosent av de kjente reservene av fossil energi vi har, må bli liggende under bakken. En studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature konkluderer med at all olje og gass nord for polarsirkelen må bli liggende for å unngå to graders oppvarming, hvis vi bare forholder oss til hvilken olje det er billigst å la ligge. 

8.    Hvis ikke Norge tar opp oljen i nordområdene så vil Russland gjøre det!
Feil: Russland brukes ofte som et påskudd for at oljeindustrien i Norge skal gå lenger nord. Hvis vi ikke gjør skade på artis, så gjør de det, er argumentet. Men så langt viser er det Norge som leder an i oljeaktiviteten. De siste 15 årene har Norge boret dobbelt så mye som russerne i området

9.    Global pris på CO₂ vil løse hele problemet 
Ja, men..: Dersom vi skal få en global CO₂-pris så må alle land i verden bli enige. Når vi ser hvor vanskelig det er å inngå forpliktende klimaavtaler kan vi ikke sitte og vente på at alle land skal bli enige. Alle land som har mulighet til å gå foran, må gjøre det. Her har Norge et særlig ansvar. 

10.    Det vi gjør her hjemme er så smått at det har ingenting å si for å redusere de globale klimagassutslippene
Feil: Hvert eneste tonn COteller. Norges totale CO₂-utslipp er på cirka 50 millioner tonn per år og har stort potensial for å reduseres. Forbrenningen av norsk olje og gass står imidlertid for om lag 500 millioner tonn CO₂ årlig, det vil si ti ganger mer enn de nasjonale utslippene

 

Støtt arbeidet:

Image I hundre år har Naturvernforbundet vist at naturvern nytter. Som medlem bidrar du til å ta vare på naturen og stanse klimaendringene. Meld deg inn i dag!

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.10.2017