Fiskeriministeren setter norsk fiskeforvaltning 25 år tilbake

Den nye fiskeriavtalen mellom Russland og Norge fra oktober i år vil føre til ulovlig dumping av fisk. Mens det før var totalforbud mot utkast, åpnes det nå for å hive ut igjen fisk som er skadd. Naturvernforbundet mener det da blir nærmest umulig å bevise ulovlig dumping.

Kravene til å bevise ulovlig utkast blir nå så strenge at Naturvernforbundet frykter det verste: Overbeskatning av fiskestammene, sløsing med ressursene og svekket grunnlag for fastsettelse av fiskekvotene.

I et brev Naturvernforbundet nylig mottok fra fiskeriinspektører i den norske Kystvakta, uttrykker de sterk bekymring for at det vil bli nærmest umulig å kontrollere ulovlig utkast i Barentshavet som en følge av den nye fiskeriavtalen.

Bilder og videoer vil ikke lenger holde som bevis ettersom det knapt blir mulig å skille mellom lovlig utkast og ulovlig dumping av annen fisk det er økonomisk bekvemt å kvitte seg med. Når man ligger på tokt ute i Barentshavet er det heller ikke noe alternativ å forelegge dumpet fisk for Mattilsynet for å få sjekket kvaliteten og avgjøre om den kunne vært brukt som menneskeføde eller ei.

Langt skritt tilbake
– Fiskeriministeren setter norsk fiskeriforvaltning tilbake til åttitallet, da utkast av torsk i Barentshavet foregikk i stor skala. I årene 1986 – 1989 kastet f eks trålerflåten 30 prosent av torsken de fanga tilbake i havet. Dette bidro sterkt til kollapsen i torskebestanden i 1989. Siden da har utkast av fisk vært forbudt i Norge. Den nye avtalen åpner for at dette kan bli vanlig praksis igjen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Siden slutten av 1980-tallet har Norge vært et foregangsland ved å forby all dumping av fisk. Naturvernforbundet ber nå fiskeriministeren rydde opp.

– Fiskeriministeren må få på plass regler som gjør at svekkelsen i avtalen mellom Norge og Russland ikke igjen fører til at det blir fritt fram for ulovlig utkast av store mengder torsk i Barentshavet, sier Haltbrekken.

All fangst må bringes til land
Når død fisk kastes tilbake i havet uten å bli rapportert, blir det reelle fisket større enn det som registreres ved landing. Dette kan føre til store mangler i forskernes beregningsgrunnlag og forsterkes over tid ved at kvotene settes høyere enn det er grunnlag for.

I Nasjonal Strategisk Risikovurdering som er laget av myndighetene og fiskerinæringen, heter det: ”Det er risiko for ulovlig utkast og slipping i alle fiskerier. Denne type aktivitet bryter med det grunnleggende prinsipp om at all fangst av fisk skal bringes på land og registreres.” Som en følge av risikovurderingen har tiltak for å hindre utkast av fisk hatt høy prioritet i Kystvakten. Etter den nye avtalen med Russland er kontrollen med fiskedumping redusert, i følge kilder i Kystvakta.

Rydd opp i egen bakgård
Mens russiske båter har vært kontrollert av Kystvakten, har de norske båtene først og fremst vært under fiskeridirektoratets ansvarsområde. Fiskeridirektoratets kontroll med de norske båtene er ikke god nok. Det påpekte Naturvernforbundet i forbindelse med at vi anmeldte tråleren Hekktind for fiskedumping i fjor. Dumpingen fra Hekktind ble ikke avslørt før en trålgast om bord filmet det.

I 2004 kom Utkastkommisjonen med en rekke forslag til tiltak for å få bukt med den ulovlige dumpingen av fisk. De fleste er ikke gjennomført, til tross for flerealvorlige episoder med norske fartøyer den siste tida. Med de nye reglene i avtaleverket med Russland vil omfanget av underrapportert fiske øke ytterligere og kan føre til overbeskatning av fiskestammene.

– Fiskeriministeren er ansvarlig for at regelverket og kontrollen med de norske båtene ikke har vært god nok til å avsløre dumping. Og det er hennes ansvar å skjerpe reglene og kontrollen. Det første hun må gjøre nå er å sette i verk forslagene fra Utkastkommisjonen som har ligget i departementet i sju år, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundet krever:

  • At anbefalingene fra utkastkommisjonen blir gjennomført slik at utkast fra norske fartøy kan avsløres, straffes og hindres
  • At Norge, med henvisning til skjerpet kontroll av norske båter (ref forrige punkt), reforhandler utkastbestemmelsene på neste møte i den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon
  • At Norge fortsetter arbeidet med å kreve utkastforbud i andre land vi deler ressurser med.
  • At økt utkast tas med i beregningene når man beregner fangsten for 2012 og dermed kvotene for 2013.