Fjellnatur

Noen arter blir drevet oppover fjellsidene i takt med at den globale oppvarmingen presser skogen oppover i høyfjellet. Fjellrev, issoleie, lappspurv og ryper mister leveområder for hvert år som går.

Synshorn

Alle arter er helt avhengige av leveområdet sitt. Fjellreven er tilpassa et liv i fjellet og arktiske områder med sin hvite og tykke vinterpels, villreinen må ha åpne vidder med reinlav og issoleia vokser i snøleier, områder hvor snøen blir liggende lenge før den smelter. Mange av artene som lever i fjellet kan ikke leve andre steder. Hva skal de gjøre når skogen og dens arter inntar snaufjellet, og snøfonnene og isbreene smelter vekk?

350 meter høyere tregrense

I takt med den forventede temperaturstigningen kan trær vokse lenger opp i fjellet enn tidligere. I løpet av de siste 100 årene har tregrensa steget nærmere 90 meter noen steder i Norge. Sommeren 2019 ble det registrert en fjellbjørk 1404 meter over havet på Glittertind i Jotunheimen. Det er ny rekord. Ved en global oppvarming på to grader, vil tregrensen etter hvert gå 350 meter høyere enn i dag, ifølge John-Arvid Grytnes, professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Det betyr at store fjellområder, som for eksempel Hardangervidda, vil bli helt dekket av skog i fremtiden. For hver eneste høydemeter tregrensa hever seg, går store leveområder tapt for fjellartene. Der toppene ikke er høye nok, vil de bli helt borte.

57 arter truet

På den norske rødlista er det 57 fjellarter som er truet som følge av klimaendringer. Dette er dyr og planter som får leveområdene sine endret av temperatur- og nedbørsendringer og forandringer i habitat. Svært mange av dem mister leveområdene sine når skog og lavlandsarter rykker oppover i fjellet, og når snøfonner og breer blir mindre eller forsvinner helt.

Den negative utviklingen ble tydelig da Artsdatabanken ga ut den nye rødlista i 2015. På de fem årene som hadde gått fra forrige rødliste, hadde mange fjellarter gått over i en høyere truetkategori. I 2021 kommer det nok en ny rødlistevurdering, og her forventes den samme utviklingen. 

Hvis vi tar med artene som er nær truet, er i alt 110 planter og dyr i fjellet utsatt som følge av klimaendringene. Her er noen av dem:

  • Pattedyr: Fjellrev 
  • Fugler: Fjell- og lirype, blåstrupe og lappspurv
  • Karplanter: Issoleie, dovreløvetann, brannmyrklegg, hvitstarr, stivsildre og tinderublom
  • Moser: Blindlemenmose, toppknausing og skeibekkemose